BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 

 

1- AMAÇ VE KAPSAM 


BİRLİK Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. Bilgilendirme Politikası; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi, Şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde, yerli/yabancı pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar gibi tüm menfaat sahipleri ile eşit bir biçimde paylaşarak sürekli, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır. 

 

Şirketin bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup, bu çerçevede açıklanması istenilen hususlar zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulur. Bilgilendirme Politikası, Şirket bünyesinde faaliyet gösteren tüm çalışanlarını kapsar. 

 

2- YETKİ VE SORUMLULUK 

Şirketimizin bilgilendirme politikasının oluşturulmasında ve politikada yapılacak değişikliklerde Yönetim Kurulu yetkilidir. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu’nun onayını takiben Şirketin internet sitesinde yayımlanır ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında da ortakların bilgisine sunulur. Şirketimizin bilgilendirme politikasının uygulanması ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme politikasını yürütmekten Muhasebe ve Finans Müdürlüğü bünyesinde Yatırımcı İlişkiler Bölümü sorumludur. 

 

İş bu politika kapsamında yapılacak tüm yazılı ve görsel basın açıklamaları, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve/veya Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları, Muhasebe ve Finans Müdürlüğü bünyesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nden oluşan Şirket yetkilileri tarafından kamuya duyurulur. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin SPK II-15.1 Özel Durumlar Tebliği madde 10/a: “Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir.” şeklindeki hükmü saklıdır. 

 

3- BİLGİLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI 

 

İş bu Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir. 

 

• Periyodik olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’na girişleri yapılan finansal tablolar ve dipnotları, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar • Yıllık Faaliyet Raporları 

 

• Şirket kurumsal internet sitesi 

 

• Özel durum açıklama formları 

 

• Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular 

 

• Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları, 

 

• Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri vb. 

 

4- BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI VEYA BASIN TOPLANTILARINDA AÇIKLANAN SUNUM VE RAPORLARA İLİŞKİN ESASLAR 

 

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirkete iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Muhasebe ve Finans Müdürlüğü bünyesinde Yatırımcı İlişkiler bölümü tarafından doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır.

 

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların kamuya duyurulmasında basın-yayın organları, basın toplantısı ve/veya basın bültenlerinden veya diğer iletişim yollarından da yararlanılabilir. Bu duyuruların öncesinde veya eş zamanlı olarak KAP’ta da açıklama yapılır ve Şirket internet sitesinde de ayrıca yer verilir. 

 

Şirket yetkilileri zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla ulusal ve uluslar arası düzeyde konferanslara veya toplantılara iştirak edebilirler. Bu etkinliklerde kullanılan sunumlarda Şirketin internet sitesinde yayımlanabilir. 

 

5- ŞİRKET HAKKINDA BASIN-YAYIN ORGANLARINDA VEYA İNTERNET SİTELERİNDE YER ALAN HABER VE SÖYLENTİLERİN TAKİBİ İLE BUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIN YAPILMA ESASLARI 

 

Şirket, ulusal veya uluslar arası basın-yayın organları veya diğer iletişim kanallarında yer alan haber ve söylentileri bir medya takip şirketi ve veri dağıtım şirketi aracılığıyla takip eder ve ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentileri varlığı halinde; Şirket paylarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarına etkisini Şirket iç düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirir ve gerekli gördüğü hallerde, erteleme kararı alınmış olsa dahi bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda derhal sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde kamuya açıklama yapılır.

 

Basın yayın organlarında çıkan ancak özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin Şirket açıklama yapmak isteyebilir. Bu açıklamalar basınla yazılı veya sözlü iletişim şeklinde olabileceği gibi Şirketin internet sitesi (www.birlikmensucat.com.tr) aracılığıyla da kamuya duyurulabilir. 

Basın ve yayın organları ve diğer iletişim yolları ile, kamuya açıklanmış bilgilere dayalı olarak yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminlere ilişkin olarak, bunların yeterliliği ve doğruluğuna ilişkin Şirket tarafından kamuya açıklama yapılması zorunluluğu yoktur.


6- ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASINA KADAR GİZLİLİĞİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER 

Şirket yöneticileri ve söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişiler, Şirket tarafından düzenlenen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde, Şirket paylarında veya bu paylara dayalı sermaye piyasası araçlarında işlem yapamazlar. Şirketin bağlı ve hakim ortaklarının yöneticileri ile Şirket ile bağlı ve hakim ortaklıklarında pay sahibi olmaları nedeniyle içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişilerde bu yasak kapsamındadır. 

Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Bu durumlarda Şirket, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbiri alır.

Şirket, yönetici ve çalışanlarını, meslek içi eğitimleri kanalıyla, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklere ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin bilgilendirir. Şirket, içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki çalışanlar ve hizmet alınan üçüncü kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek nitelikte gizlilik taahhüdü alınması ve benzeri yöntemlerle gereken tedbirleri alır. 

İçsel bilgilere erişimi olan kişiler ise, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmelerini sağlayacak şekilde, bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlardan yazılı olarak imza karşılığı bilgilendirilir. 

 

7- İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN ESASLAR 

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, “İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler” , Şirketin yönetim kurulu üyelerini, yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, ihraççının içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve ihraççının gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır.

Şirketimizde İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler; Yönetim Kurulu Üyeleri, Muhasebe ve Finans Müdürü ve Pazarlama Müdürü olarak belirlenmiştir.

 

8- GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR 

Geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara ihraççının gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeler sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde, kamuya açıklanabilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılırlar ve öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma durumunda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de yer verilmek suretiyle kamuya açıklama yapılır.

 

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, özel durum açıklamalarının yanı sıra, basın-yayın organları, basın toplantısı, basın bültenleri, ulusal ve uluslar arası düzeyde konferans veya toplantılar ile diğer iletişim yollarından yararlanılarak yapılabilir.

 

Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Muhasebe ve Finans Müdürlüğü bünyesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yöneltilmelidir. 


Ek İçin Tıklayınız