Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi  A.Ş (Şirket) İş Etiği Kuralları, şirketin temel davranış ilkelerini kapsamaktadır. Yasal, toplumsal ve ekonomik koşullarda meydana gelen değişimlerin Şirketimiz ortak değerlerini de içermektedir.
 

Şirket personeli, görevlerini yerine getirirken İş Etiği Kurallarına uymak zorundadır. İş prosedürleri, standartlar, kanun ve düzenlemeler her türlü tutum ve davranışlarımızla ilgili yön gösterici olamayabileceği bilinciyle, şirket değerleri üzerine kurulmuş olan iş etiği ilkelerimiz bulunmaktadır.

1-Kapsam

İş Etiği Kuralları, Şirket politikaları, değerleri ve ilkeleriyle bütünlük içindedir ve yönetim kurulu, denetim kurulu, yöneticiler dahil tüm çalışanların uyması gerekir.

2- Dürüstlük ve Güvenilirlik

Şirket, ortaklarına, pay sahiplerine, çalışanlarına, tedarikçilerine ve iş ortaklarına, rakiplerine, çevre, toplum ve insanlığa karşı güvenilirlik ve saygınlık simgesi olmayı hedefler. Dürüstlük ve sadakat, çalışanlarımızın Şirket faaliyetleri üzerinde etkisi olabilecek şirket yönetimi tarafından izin verilmiş özel faaliyetlerinde vazgeçilmez ilkelerdendir. 
Çalışanlarımız şirket hedeflerine ulaşırken T.C. yasalarına, uluslar arası hukuk kurallarına ve ahlak değerlerine uygun hareket eder.

3- Gizlilik ve Ticari Sırların Korunması

 • Konumu gereği şirketçe sağlanan ve iş yerinde ulaşma ya da öğrenme olasılığı bulunan bilgi ve dokümanlar, ticari sırlar, kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgiler, çalışanların özlük haklarına ait ve üçüncü şahıslarla yapılmış anlaşmalardaki gizli bilgiler, gizlilik ve ticari sırların korunması çerçevesinde değerlendirilir.
 • Şirket, çalışanlarına ve tüm paydaşlarımıza ait kişisel bilgilerin korunmasına özen gösterir. Bu kapsamda bütün personelin özlük bilgileri ve şirket adına yapılan tüm elektronik posta yazışmaları Bilgi Sistem Departmanı tarafından kayıt altına alınır. Şirket çalışanlarına ait kişisel bilgilere ve özel yaşama müdahale etmez. Personele ait bilgiler sadece gereksinim durumunda belirlenen yetkiler dahilinde, yetkili kişilerce Şirket’in amaçları doğrultusunda kullanılır.
 • Şirket’e ait her türlü gizli bilgi ve/veya belgenin içerden öğrenenlerin ticareti kapsamında içeriden sızdırılarak, borsa veya herhangi bir yolla menfaat elde 
  edilmesi kesinlikle kabul edilemez.
 • Bütün resmi açıklamalar, Şirketin belirlediği birimler aracılığı ile yatırımcılara, ortaklara ve kamuoyuna eşitlik ilkesi doğrultusunda, eksiksiz, eş zamanlı ve anlaşılabilir 
  biçimde duyurulur.
 • Herhangi bir nedenle şirketten ayrılması durumunda da görev ve pozisyon nedeniyle sahip olunan her türlü belge, doküman ve gizlilik arz eden bilgilerin korunmasına 
  ve bunların ileride şirket aleyhine kullanılmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına özen gösterilir.

4- Çıkar Çatışması

Şirket çalışanları çıkar çatışmasıyla sonuçlanacak eylemlerden özenle kaçınır ve görevleri esnasında şirket yararını korumaya özen gösterir, kendilerine veya yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınır, şirket yararı ile kişisel menfaatlerin çatışması ve çalışanların konumlarından dolayı uygun olmayan kişisel menfaatler elde etmesine, yakınlarına veya 3. şahıslara çıkar sağlamasına hiçbir koşulda müsaade edilemez.

5- Sorumluluklarımız

Şirket yasalara tam uyumun yanı sıra, kurumsal ve paydaşlarına karşı sorumluluk anlamında da en iyiler arasında yer almayı hedeflemektedir.

5. Yasal Sorumluluklarımız

 • Şirket, yüksek etik davranış standartlarına bağlıdır. Tüm faaliyetlerini ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlara tam bir uyum içinde sürdürür.
 • Her türlü faaliyetlerini ve yasal yükümlülüklerini yerine getirirken, tüm kurum ve kuruluşlara menfaat beklentisi olmaksızın yaklaşır, sivil toplum kuruluşlarına, siyasi 
  partilere karşı tarafsız ve eşit mesafede durur.
 • Şirketin hazırladığı her türlü rapor, mali tablo veya kaydın mevcut mevzuat doğrultusunda belirlenen ulusal ve uluslar arası muhasebe ilkelerine göre tutulmasını sağlar.

 

6. Topluma ve Çevreye Karşı Sorumluluklarımız

 • Kurumsal sosyal Sorumluluk alanına giren taleplerin karşılanmasında çevreye yönelik sorumluluğu artıracak her türlü faaliyet ve oluşuma destek olurken çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesine yardımcı olur.
 • Rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınılırken bu tür suçların ortadan kaldırılması konusundaki uluslar arası çabalar 
  desteklenir.
 • Faaliyetlerimizi etkileyecek, işin gidişatına uygun olmayan ayrıcalık veya yarar sağlamaya yönelik hediye, ürün ve hizmetlerin verilmesinden ve alınmasından kaçınılır.

 

7. Sosyal Sorumluluk

 • Çevrenin ve doğal hayatın korunması, tüketici hakları ve kamu sağlığı konularında duyarlı olunur ve kurallara uyulur.
 • Şirketin sosyal sorumluluklarını yerine getirme amacıyla projeler geliştirilir ve bu amaçla çalışan kuruluşlarla işbirliği yapılır.
 • Çalışanların ve içinde bulunulan şehrin gelişimine katkıda bulunacak sürekliliği olan projeler üretir.

8. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

 • Şirket en yüksek seviyede müşteri memnuniyeti sağlayacak şekilde tüm müşterilerine karşı dürüst ve adil davranır.
 • Müşterilerinin problemlerine karşı duyarlı davranır, hızlı ve kalıcı çözümler üreterek, en üst seviyede müşteri güvenini hedefler.
 • Sadece verebileceğimiz ürün ve hizmetleri sunmayı teklif eder ve taahhütlerini yerine getirmek için gerekli çabayı gösterir.

 

9. Hissedarlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

 • Şirket, kararlarını bilinen ekonomik kriterlere dayanarak alır, mali disiplin ve hesap verebilirlik anlayışıyla, kaynak ve varlıklarının en verimli şekilde yönetilmesini sağlar.
 • Şirket hisse değerini maksimize etmeyi hedefleyen Şirket, gereksiz ve yönetilemez risklerden kaçınarak büyüme odaklı değer yaratan şirket stratejilerini uygular.
 • Her yıl hissedarlarına ilgili yasanın elverdiği şekilde maksimum temettü dağıtacak şekilde çalışmalarını yönetir.
 • Yatırımcılar, finansal analistler, basın mensupları ve benzeri kesimlerle yapılacak tüm görüşmeler şirketin belirlediği ‘’Bilgilendirme Politikası’’ çerçevesinde yapılır.
 • Görev verilen bölümler dışında hiçbir çalışan Şirket’i temsilen sözlü ya da yazılı açıklamada bulunamaz.

10-  Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız

 • İnsan kaynaklarında, ırk, etnik köken, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapılamaz. Eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanır. Ücretlendirme ve terfide performans ve
  verimlilik esas alınır. Tüm süreçlerde şeffaf politikalar izlenir.
 • Verilen görevleri yerine getirebilmeleri için gerekli yetkinliğe ve niteliklere haiz olanlar yönetici seçilir.
 • İş yerinde, çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanır.
 • Çalışanlarımızın emeklerinin karşılığı ve iş akdinde tanınan hakları zamanında, eksiksiz olarak personel yönetmeliğinde belirlenmiş esaslara göre gününde ödenir.
 • Çalışanların bireysel ve mesleki konularda eğitilmesinin yanı sıra, ilk yardım, deprem, yangın ve diğer tabii afetler konusunda eğitilmesi sağlanır.
 • İşe alma ve çalışma sürecinde ayrımcılığı ve her türlü zorlayıcı ve baskı altında çalıştırmayı  reddeder.
 • Tüm çalışanlarına eşit mesafede durmayı ilke edinen Şirket, güvenli çalışma ortamı ve konfor sağlar ve sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapar.
 • Ayrımcılıktan uzak bir çalışma ortamında eğitim, tayin ve terfi kararlarında objektif veriler kullanır ve kayıt altına alır.
 • Çalışanların gerek mesleki bilgi ve becerilerinin, gerekse kişisel yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler eşitlik ilkesi ile gerçekleştirilir.
 • Şirkette karı ve koca, usul ve furuğ ile üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) hısım olanlar sıralı sicil Amirliği Sistemi içinde çalışamaz.
 • Çalışanların birbirleriyle karşılıklı güven, saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde iletişim ve işbirliği yapmaları beklenir.
 • Çalışanların karar alma sürecine katılımını sağlar.

 

11- Sektöre ve Rakiplere İlişkin sorumluluklarımız
 

 • Rakip sektör şirketleriyle aktif ve karşılıklı saygı çerçevesinde, sadece yasal ve etik olan zeminlerde rekabet eder ve rekabet hukukunun ihlalinden kaçınır.
 • Rekabeti kısıtlamaya yada sınırlamaya yönelik girişimleri desteklemez.

 

12- İş ahlakı ve Davranışlar

 • Tüm çalışanlar görevlerini eşitlikçi, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu şekilde yürütür.
 • Çalışanlar arasındaki ilişkilerde, karşılıklı saygı, güven ve işbirliği anlayışı esastır.
 • Şirketin kaynakları ve olanakları, siyasi faaliyetleri desteklemek amacıyla kullanılamaz, şirket dahilinde siyasi faaliyet yürütülemez, siyasi partilere bağış yapılamaz ve siyasi kampanyalara destek verilemez.
 • Siyasi, sosyal ve dini görüşler çalışma ortamında ifade edilemez ve tartışılmaz.
 • Çalışanlar, prensip olarak, şirket dışında ikinci bir işte çalışamaz. Ancak, çalışanların sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi teşvik edilir. Bu amaçla, Yönetim Kurulu’nun onayı alınmak suretiyle, kamu hizmeti yapan bir dernek, vakıf, meslek veya eğitim kuruluşunda yönetim kademesinde görev almalarına izin verilir.
 • Şirketin saygın imajının korunması ve geliştirilmesi için tüm çalışanlar üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir. Bu çerçevede, tüm çalışanlar kişisel hak ve 
  davranışlarının, kanunlar ve genel ahlak kuralları çerçevesinde olmasına özen gösterir.
 • Çalışanlar, şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendileri ve başkaları lehine kullanamaz.
 • Çalışanlar, şirket işleri ile ilgili doğrudan veya dolaylı hediye kabul edilemez, menfaat sağlanamaz ve şirketin iş ilişkisinde olduğu şahıs veya firmalardan borç kabul 
  edilemez.
 • Basın ve yayın kuruluşlarına demeç verilmesi, basında yazı yayınlanması ve konferanslara konuşmacı olarak katılınması, şirketin iç düzenlemelerinde belirlenen kurallar çerçevesinde ve Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili’nin onayının alınması suretiyle gerçekleştirilir.
 • Çalışanlar, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak tüccar veya esnaf sayılmalarını gerektiren çalışmalarda bulunamaz. Şirket ana hissedarı olan şirketleri dışındaki 
  şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği veya Denetçilik yapamaz, gerçek ve tüzel kişilerin ticari herhangi bir işinde yazılı onayı olmaksızın ücretli veya ücretsiz çalışamaz.
 • E-posta, önemli bir dahili ve harici iletişim yöntemidir. E-postalar, ancak yasal süreçler gerektirdiği takdirde açıklanabilen, aksi halde kesinlikle gizli tutulan kayıtlardır.
 • İşe yeni başlayan her Şirket çalışanına iş bu etik kurallar okutulur, etik kurallar kapsamı dışında bir hareket gördüklerinde başvuracakları adresler ve kişiler kendilerine bildirilir. Çalışanlarımız bu kuralların iş akdinin ayrılmaz bir parçası sayılacağı hususunun anlaşıldığına dair bir taahhütname imzalar.
 • Görevlerini yerine getirirken hazırladıkları resmi evrak üzerinde tahribat yapmaları kabul edilemez.
 • Çalışma ortamının verimliliğini ve güvenini bozan davranış, saldırgan tutum, tehditkar konuşma ve davranış biçimleri; taciz ve rahatsız etme; ticari, politik ve dini amaçlı tanıtım yapmaları kabul edilemez.
 • Çalışanlarımız tüm yasa, kural ve yönetmeliklere uygun hareket etmekle yükümlüdürler.
 • Çalışanlarımız şirket varlıklarını korumalı ve verimli kullanılmalarını sağlamalıdırlar. Şirketin bütün varlıkları, sadece iş amaçlı kullanılmalıdır.

 

13- Denetim

 • Şirket her yıl hesaplarını uluslar arası kabul görmüş muhasebe standartlarına göre, bir bağımsız denetim şirketine denetletir.
 • Şirket içinde çalışanlarımız, etik kurallar dışı bir uygulama ile karşılaşmaları halinde bunu şirketin Genel Müdür Yardımcısına yazılı ve/veya sözlü olarak bildirir. Dönemler halinde iletilen konular şirket üst yönetimine rapor halinde bildirilir. Etik kurallara aykırılık iş aktinin fesih nedeni oluşturur.

14- Yürürlülük

Bu düzenleme 15.10.2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.


Ek İçin Tıklayınız