• Tarih : 5.06.2024
 • Konu : Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
 • Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimiz 2024 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetim için Arılar Bağımsız Denetim ve YMM. A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunulmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 5.06.2024
 • Konu : Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
 • Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.06.2024 tarih ve 5 nolu kararı gereğince;

  Şirketimiz 2023 yılı faaliyetinin zararla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususunun olağan genel kurul da ortakların bilgisine sunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 22.05.2024
 • Konu : Geçici Vergi Beyannamesi Verilmesi
 • Ekte yer alan gelir tablosu 2024-01 dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Mimarsinan Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 20.05.2024
 • Konu : BRMEN Sorumluluk Beyanı
 • SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

  SERİ: II 14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE

   

   

  SORUMLULUK BEYANI

  a)  31.12.2023 dönemine ilişkin mali tablo tarafımızca incelenmiştir.

  b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,

  c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin konsolide finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını

   

  bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 6.05.2024
 • Konu : 2023 Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilmesi
 • Ekte yer alan gelir tablosu 2023 Dönemi Kurumlar Vergsi Beyannamesi ekinde Mimarsinan Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 13.03.2024
 • Konu : Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında
 • Borsa İstanbul A.Ş.'nin 13.03.2024 tarih ve E-18454353-100.06-24833 sayılı "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hk." konulu yazısına istinaden;

  Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı maddesine istinaden kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığı hususunu bilgilerinize arz ederiz.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 8.11.2023
 • Konu : BRMEN Sorumluluk Beyan
 • SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

   

   

  SERİ: II 14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE

   

   

  SORUMLULUK BEYANI

   

   

   

  a)  30.09.2023 dönemine ilişkin mali tablo tarafımızca incelenmiştir.

   

   

  b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,

  c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin konsolide finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını

  bilgilerinize sunar,  yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 18.08.2023
 • Konu : BRMEN Sorumluluk Beyanı
 • SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

   

   

  SERİ: II 14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE

   

   

  SORUMLULUK BEYANI

   

   

   

  a)  30.06.2023 dönemine ilişkin mali tablo tarafımızca incelenmiştir.

   

   

  b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,

  c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin konsolide finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını

  bilgilerinize sunar,  yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

   


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 17.08.2023
 • Konu : Olağandışı fifat ve miktar hareketleri hakkında
 • Borsa İstanbul A.Ş.'nin 17.08.2023 tarih ve E-18454353-100.06-19200 sayılı "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hk." konulu yazısına istinaden;

  Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı maddesine istinaden kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığı hususunu bilgilerinize arz ederiz.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 16.08.2023
 • Konu : Geçici Vergi Beyannamesi Verilmesi
 • Ekte yer alan gelir tablosu 2023-2 Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Mimarsinan Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 7.06.2023
 • Konu : Kayıtlı Sermaye Tavanı tescil işlemleri tescili
 • Şirketimizin 24.03.2023 tarihinde başvurmuş olduğu Kayıtlı Sermaye Tavanı değişikliği ve Süre uzatımı ile ilgili Ana sözleşme Tadil tasarısı SPK tarafından 30.03.2023 onaylanmış olup, 26.05.2023 tarihinde yapılan Genel Kurulda ortakların onayına sunularak onaylanmıştır.

  Genel kurulda onaylanan Kayıtlı sermaye tavanı değişikliği ve süre uzatımı Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.06.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

   


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 6.06.2023
 • Konu : Bağımsız Denetim Kurulunun Tescil ve İlanı
 • Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimiz 2023 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetim için Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunularak kabul edilmiştir.


  Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü 02.06.2023 tarihi itibariyle tescil işlemleri gerçekleşmiş olup, Ticaret sicil Gazetesinde 05.06.2023 tarihinde yayınlanmıştır.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 1.06.2023
 • Konu : Yönetim Kurulu Görev Dağılımı
 • Şirketimizin 01.06.2023 tarih ve 9 nolu Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden;

  Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. Genel Kurulu'nun 26.05.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında bir yıl için Yönetim Kurulu'na seçilen üyeler, görev ve taksiminin aşağıdaki şekilde olmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

   

  Yönetim Kurulu Başkanlığı'na         : Yaşar KÜÇÜKÇALIK

  Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine  : Ahmet Ali KÜÇÜKÇALIK

  Yönetim Kurulu Üyeliklerine            : Mustafa BİRESSELİOĞLU (Bağımsız Üye)

                                                      : Ali Rıza HASOĞLU

                                                      : İhsan Murat ÖZVARDAR (Bağımsız Üye)


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 1.06.2023
 • Konu : Yönetim Kurulu Komite Görev Dağılımı
 • Şirketimiz Yönetim Kurulu  01.06.2023 tarih ve 9 nolu Yönetim Kurulu Kararı gereği;

   

  Denetimden sorumlu Komite Başkanlığına Mustafa BİRESSELİOĞLU Üyeliğe İhsan Murat ÖZVARDAR'ın

  Kurumsal Yönetim Komite Başkanlığına Mustafa BİRESSELİOĞLU Üyeliğe Yaşar KÜÇÜKÇALIK ve Serdar BAŞ'ın    

  Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığına İhsan Murat ÖZVARDAR Üyeliğe Yaşar KÜÇÜKÇALIK'ın

   

  getirilmelerine üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 26.05.2023
 • Konu : Kar Payı Dağıtım İşlemleri
 • Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.04.2023 tarih ve 5 nolu kararı gereğince;

  Şirketimiz 2022 yılı faaliyetinin zararla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususunun olağan genel kurul da ortakların bilgisine sunularak oy birliği ile kabul edilmiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 26.05.2023
 • Konu : Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemleri
 • Şirketimizin 24.03.2023 tarihinde başvurmuş olduğu Kayıtlı Sermaye Tavanı değişikliği ve Süre uzatımı ile ilgili Ana sözleşme Tadil tasarısı SPK tarafından 30.03.2023 onaylanmış olup, 26.05.2023 tarihinde yapılan Genel Kurulda ortakların onayına sunularak kabul edilmiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 10.05.2023
 • Konu : Sorumluluk Beyanı
 • SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

  SERİ: II 14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE

  SORUMLULUK BEYANI

  a)  31.03.2023 dönemine ilişkin mali tablo tarafımızca incelenmiştir.

  b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,

  c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin konsolide finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını

  bilgilerinize sunar,  yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 7.04.2023
 • Konu : Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
 • Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

       
   
   

  Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

       

  Hayır (No)

   

  Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

       

  Hayır (No)

   

  Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

       

  ---

   

  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

       

  Hayır (No)

   

  Bildirim İçeriği

       
   
     

  Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı

       

  Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.

     

  Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği

       

  01.01.2023 - 31.12.2023

     

  Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi

       

  --

     

  Tescil Tarihi

       

  --

     

  Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su

       

  --

   

  Açıklamalar

       
   

  Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimiz 2023 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetim için Arılar Bağımsız Denetim ve YMM. A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunulmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 7.04.2023
 • Konu : 2022 yılı Olağan Genel Kurul Kar Payı Dağıtım Tablosu
 • Özet Bilgi

  2022 yılı Olağan Genel Kurul Kar Payı Dağıtım Tablosu

  Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

  Hayır

  Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

  Hayır

  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

  Hayır

  Karar Tarihi

  07.04.2023

  Nakit Kar Payı Ödeme Şekli

  Ödenmeyecek

  Pay Biçiminde Ödeme

  Ödenmeyecek

  Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

  Pay Grup Bilgileri

  Ödeme

  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)

  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)

  Stopaj Oranı(%)

  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)

  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)

  BRMEN, TRABRMEN91B4

   

  0,0000000

  0

  0

  0,0000000

  0

  Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

  Pay Grup Bilgileri

  Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)

  Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)

  BRMEN, TRABRMEN91B4

  0

  0

   

  Ek Açıklamalar

  Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.04.2023 tarih ve 5 nolu kararı gereğince;

  Şirketimiz 2022 yılı faaliyetinin zararla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususunun olağan genel kurul da ortakların bilgisine sunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 4.04.2023
 • Konu : Kayıtlı Sermaye Tavanı Tadil Tasarı Metni SPK Onayı
 • Şirketimizin 24.03.2023 tarihinde başvurmuş olduğu Kayıtlı Sermaye Tavanı değişikliği ve Süre uzatımı ile ilgili Ana sözleşme Tadil tasarısı SPK tarafından 30.03.2023 tarihinde onaylanmıştır.

  Bilgilerinize Sunarız.

   


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 31.03.2023
 • Konu : BRMEN TTK 376 BİLANÇO
 • Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.03.2023 tarih ve 4 nolu kararı gereği;

  31 Aralık 2022 tarihli konsolide finansal tablolar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği("Tebliğ") hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") uygun olarak hazırlanmıştır. TMS; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlardan oluşmaktadır. Birlik Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") bağlı ortaklığıyla birlikte 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla konsolide finansal tablolarını 13 Mart 2023 tarihinde KAP' ta açıklamıştır.

  Söz konusu konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2021 tarihi itibari ile hazırlanan konsolide Finansal Durum Tablosu'nun ("TTK 376 Bilançosu") temelini oluşturmaktadır.

  Anonim şirket yönetim kurulunun, şirket sermayesinin kaybedilmesi veya şirketin borca batık olması hallerine ilişkin görev ve yetkileri Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesinde düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesinin 2'inci ve 3'ncü fıkraları hükümleri   ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve SPK'nın 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı  çerçevesinde; 31 Aralık 2022 tarihli finansal durum tabloları (bilanço) dikkate alınarak, şirketin borca batıklık durumunun incelenmesi için aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden ayrı bir bilançonun hazırlanmasına, çıkacak sonuçlara göre değerlendirme yapılmasına ve Yönetim Kurulumuzca konunun yapılacak 2022 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında  gündeme  alınmasına ve çıkacak sonuçlara göre kanunen alınması gereken önlemlerin alınmasının belirlenmesine ve iyileştirici önlemlerin pay sahipleri ile tam ve zamanında paylaşılmasına,

  İşbu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine

  toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 24.03.2023
 • Konu : BRMEN Kayıtlı Sermaye Tavanı Değişimi ve Süre Uzatılması
 • Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca 24.03.2023 tarih ve 3 nolu kararı gereğince;

  - Şirketimizin ana sözleşmesinin 6.ncı maddesinde belirtilen Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 200.000.000 TL (İkiyüzmilyonTL)'ye yükseltilmesi için,

  - Kayıtlı Sermaye Tavanına dair alınan yetki süresinin 2022 sonu itibariyle dolması nedeniyle yetki süresinin uzatılması için,

  Şirket ana sözleşmesinin 6.cı maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesi için gerekli yasal işlemlerin yapılması amacıyla Yönetime yetki verilmesine toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

  Eklenen Dökümanlar


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 13.03.2023
 • Konu : Sorumluluk Beyanı
 • SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

  SERİ: II 14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE

   

   

  SORUMLULUK BEYANI

   

   

    

  a)  31.12.2022 dönemine ilişkin mali tablo tarafımızca incelenmiştir.

  b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,

  c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin konsolide finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını

   

  bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 5.12.2022
 • Konu : Olağandışı Fiyat ve miktar hareketi
 • Borsa İstanbul A.Ş.'nin 05.12.2022 tarih ve E-18454353-100.06-13060 sayılı "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hk." konulu yazısına istinaden;

  Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı maddesine istinaden kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığı hususunu bilgilerinize arz ederiz.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 9.11.2022
 • Konu : Sorumluluk Beyanı
 • Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

       
   
     

  Yönetim Kurulu Karar Tarihi

       

  09/11/2022

     

  Karar Sayısı

       

  20

   

  Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

       
   

  SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

  SERİ: II 14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE

  SORUMLULUK BEYANI

  a)  30.09.2022 dönemine ilişkin mali tablo tarafımızca incelenmiştir.

  b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,

  c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin konsolide finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını

  bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 21.10.2022
 • Konu : Distribütörlük sözleşmesi Feshi
 • Sayın Pay Sahipleri,

           Şirketimizin 01.09.2022 tarihinde İlkadım Dayanıklı Tüketim Malları Elk.Teks.İnş. ve İlt.Hiz.San.Tic.LTD.ŞTİ. ile yapmış olduğu 5 yıl + 5 yıl opsiyonlu Lisan Kiralama sözleşmesinin ilk 5 yıllık süresi 01.09.2022 tarihinde sona ermiştir. İlkadım Grup firması ile karşılıklı yapılan görüşmeler sunucunda mevcut piyasa koşulları göz önünde bulundurulduğunda, ikinci 5 yıllık süreç için anlaşmanın devam ettirilmemesinin daha doğru olacağı değerlendirilmiş olup, bu nedenle sözleşmenin karşılıklı olarak fesih edilmesine karar verilmiştir.

  İlkadım Grup firması ile yapılan anlaşma gereği distribütörlük süresi içinde stoğa alınan ürünlerin satışının, karşılıklı olarak belirlenecek bir süre boyunca devam etmesinin gerekliliği üzerinde mutabık kalınmıştır. Bu süre içerisinde Birlik Mensucat olarak koleksiyon oluşturma faaliyetleri yeniden başlatılmış olup, satış ve pazarlama faaliyetlerini tekrar kendi nezdinde sürdürebilecek yapı oluşturmaya başlanmıştır. Soley Markamızı başta çevrimiçi pazarda olmak üzere Türkiye genelinde tüm tüketicilere ulaştırma gayretimizi, sürdürmekte olduğumuz yoğun çalışmalar ile hızlandırma ve en kısa sürede sonuçlandırma niyetindeyiz.

  Pay Sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 29.08.2022
 • Konu : Olağandışı Fiyat ve miktar hareketi
 • Borsa İstanbul A.Ş.'nin 29.08.2022 tarih ve E-18454353-100.06-10956 sayılı "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hk." konulu yazısına istinaden;

  Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı maddesine istinaden kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığı hususunu bilgilerinize arz ederiz.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 22.08.2022
 • Konu : Bağımsız Denetim Kurulunun Tescil ve İlanı
 • Bildirim İçeriği

       
   
     

  Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı

       

  ARILAR BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

     

  Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği

       

  01.01.2022 - 31.12.2022

     

  Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi

       

  22.07.2022

     

  Tescil Tarihi

       

  19.08.2022

     

  Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su

       

  22.08.2022 - 10644

   

  Açıklamalar

       
   

  Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimiz 2022 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetim için Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunularak kabul edilmiştir.


  Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü 19.08.2022 tarihi itibariyle tescil işlemleri gerçekleşmiş olup, Ticaret sicil Gazetesinde 22.08.2022 tarihinde yayınlanmıştır.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 15.08.2022
 • Konu : Sorumluluk Beyanı
 • SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

  SERİ: II 14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE

  SORUMLULUK BEYANI

  a)  30.06.2022 dönemine ilişkin mali tablo tarafımızca incelenmiştir.

  b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,

  c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin konsolide finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını

   

  bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 12.08.2022
 • Konu : Geçici Vergi Beyanname Verilmesi
 • Ekte yer alan gelir tablosu 2022 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Mimarsinan Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

   


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 9.08.2022
 • Konu : Yönetim Kurulu Görev Dağılımı
 • Şirketimizin 09.08.2022 tarih ve 16 nolu Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden;

  Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. Genel Kurulu'nun 22.07.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında bir yıl için Yönetim Kurulu'na seçilen üyeler, görev ve taksiminin aşağıdaki şekilde olmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

   

  Yönetim Kurulu Başkanlığı'na         : Yaşar KÜÇÜKÇALIK

  Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine  : Nuh Mehmet KÜÇÜKÇALIK

  Yönetim Kurulu Üyeliklerine            : Mustafa BİRESSELİOĞLU (Bağımsız Üye)

                                                          : Ali Rıza HASOĞLU

                                                           : İhsan Murat ÖZVARDAR (Bağımsız Üye)


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 9.08.2022
 • Konu : Yönetim Kurulu Komite Görev Dağılımı
 • Şirketimiz Yönetim Kurulu  09.08.2022 tarih ve 16 nolu Yönetim Kurulu Kararı gereği;

  Denetimden sorumlu Komite Başkanlığına Mustafa BİRESSELİOĞLU Üyeliğe İhsan Murat ÖZVARDAR'ın

  Kurumsal Yönetim Komite Başkanlığına Mustafa BİRESSELİOĞLU Üyeliğe Yaşar KÜÇÜKÇALIK ve Serdar BAŞ'ın    

  Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığına İhsan Murat ÖZVARDAR Üyeliğe Yaşar KÜÇÜKÇALIK'ın

   

  getirilmelerine üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 22.07.2022
 • Konu : Kar Payı Dağıtım İşlemleri
 • Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.03.2022 tarih ve 7 nolu kararı gereğince;

  Şirketimiz 2021 yılı faaliyetinin zararla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususunun olağan genel kurul da ortakların bilgisine sunularak, oy birliği ile kabul edilmiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 7.07.2022
 • Konu : Yönetim Kurulu Üyesi İstifası
 • Şirket Yönetim Kurulu'ndan istifasını sunan Sn. Tahir Gökhan YÜCE'nin istifasının kabulüne, istifa eden üyeden boşalan yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere Kurumsal Yönetim Komitesince önerilen Sn. Yaşar KÜÇÜKÇALIK'ın TTK'nun 363 üncü maddesi gereğince seçilmesine ve yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmek üzere pay sahiplerinin onayına sunulmasına, istifa eden yönetim kurulu üyesinin görevli olduğu komite başkan/üyeliklerinin, yeni atanan üye tarafından yerine getirilmesine, iş bu karar kapsamında terkin ve tescil dahil her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine, toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 9.05.2022
 • Konu : Sorumluluk Beyanı
 • SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

  SERİ: II 14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE

  SORUMLULUK BEYANI

  a)  31.03.2022 dönemine ilişkin mali tablo tarafımızca incelenmiştir.

  b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,

  c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin konsolide finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını

  bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 8.04.2022
 • Konu : Şirket Genel Bilgi Formu
 • Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

  Pay Grubu

  Nama / Hamiline

  Beher Payın Nominal Değeri (TL)

  Para Birimi

  Payların Nominal Değeri

  Para Birimi

  Sermayeye Oranı (%)

  İmtiyaz Türü

  Borsada İşlem Görüp Görmediği

  -

  Hamiline

  0,01

  TRY

  22313510.66

  TRY

  100,00

  YOK

  İşlem Görüyor


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 31.03.2022
 • Konu : Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Belirlinmesi
 • Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimiz 2022 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetim için Arılar Bağımsız Denetim ve YMM. A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunulmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 31.03.2022
 • Konu : 2021 yılı Olağan Genel Kurul Kar Payı Dağıtım Tablosu
 • Özet Bilgi

  2021 yılı Olağan Genel Kurul Kar Payı Dağıtım Tablosu

  Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

  Hayır

  Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

  Hayır

  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

  Hayır

  Karar Tarihi

  31.03.2022

  Nakit Kar Payı Ödeme Şekli

  Ödenmeyecek

  Pay Biçiminde Ödeme

  Ödenmeyecek

  Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

  Pay Grup Bilgileri

  Ödeme

  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)

  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)

  Stopaj Oranı(%)

  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)

  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)

  BRMEN, TRABRMEN91B4

   

  0,0000000

  0

  0

  0,0000000

  0

  Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

  Pay Grup Bilgileri

  Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)

  Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)

  BRMEN, TRABRMEN91B4

  0

  0

   

  Ek Açıklamalar

  Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.03.2022 tarih ve 7 nolu kararı gereğince;

  Şirketimiz 2021 yılı faaliyetinin zararla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususunun olağan genel kurul da ortakların bilgisine sunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 31.03.2022
 • Konu : Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Ataması
 • Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.03.2022 tarih ve 6 nolu kararı gereğince,

  Yapılan görüşmeler neticesinde;

  Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 sayılı Teliği ‘Kurumsal Yönetim Tebliğ' ve Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 no'lu maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 05.03.2022 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına ilişkin Değerlendirme Raporu" nun görüşülmesi neticesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanları ile özgeçmişleri yer alan Mustafa BİRESSELİOĞLU ve İhsan Murat ÖZVARDAR‘ ın şirketimiz Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,  2021 yılı olağan genel kurulunda toplantısında görüşülmesine ve bağımsız yönetim kurulu adayları olarak teklif edilmelerine, karar verilmiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 11.03.2022
 • Konu : Sorumluluk Beyanı
 • SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

  SERİ: II 14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE

  SORUMLULUK BEYANI

  a)  31.12.2021 dönemine ilişkin mali tablo tarafımızca incelenmiştir.

  b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,

  c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin konsolide finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını

  bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 11.03.2022
 • Konu : BRMEN TTK 376 BİLANÇO
 • Şirketimizin 11.03.2022 tarih ve 5 nolu Yönetim Kurulu Toplantısı neticesinde; 

  31 Aralık 2021 tarihli konsolide finansal tablolar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği("Tebliğ") hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") uygun olarak hazırlanmıştır. TMS; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlardan oluşmaktadır. Birlik Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") bağlı ortaklığıyla birlikte 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla konsolide finansal tablolarını 11 Mart 2022 tarihinde KAP' ta açıklamıştır.

  Söz konusu konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2021 tarihi itibari ile hazırlanan konsolide Finansal Durum Tablosu'nun ("TTK 376 Bilançosu") temelini oluşturmaktadır.

  Anonim şirket yönetim kurulunun, şirket sermayesinin kaybedilmesi veya şirketin borca batık olması hallerine ilişkin görev ve yetkileri Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesinde düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesinin 2' inci ve 3'ncü fıkraları hükümleri   ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve SPK'nın 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı  çerçevesinde; 31 Aralık 2021 tarihli finansal durum tabloları (bilanço) dikkate alınarak, şirketin borca batıklık durumunun incelenmesi için aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden ayrı bir bilançonun hazırlanmasına, çıkacak sonuçlara göre değerlendirme yapılmasına ve Yönetim Kurulumuzca konunun yapılacak 2021 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında  gündeme  alınmasına ve çıkacak sonuçlara göre kanunen alınması gereken önlemlerin alınmasının belirlenmesine ve iyileştirici önlemlerin pay sahipleri ile tam ve zamanında paylaşılmasına,

  İşbu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine

                  toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 15.02.2022
 • Konu : Geçici Vergi Beyanname Verilmesi
 • Ekte yer alan gelir tablosu 2021 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Mimarsinan Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 14.01.2022
 • Konu : Bağımsız Denetim Kurulunun Tescil ve İlanı
 •    
     

  Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı

       

  ARILAR BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

     

  Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği

       

  01.01.2021-31.12.2021

     

  Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi

       

  24.12.2021

     

  Tescil Tarihi

       

  12.01.2022

     

  Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su

       

  14.01.2022 - 10495

   

  Açıklamalar

       
   

  Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimiz 2021 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetim için Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunularak kabul edilmiştir.


  Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü 12.01.2022 tarihi itibariyle tescil işlemleri gerçekleşmiş olup, Ticaret sicil Gazetesinde 14.01.2022 tarihinde yayınlanmıştır.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 13.01.2022
 • Konu : Olağandışı fiyat ve miktar hareketliliği Hk
 • Borsa İstanbul A.Ş.'nin 13.01.2022 tarih ve E-18454353-100.06-5963 sayılı "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hk." konulu yazısına istinaden;

  Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı maddesine istinaden kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığı hususunu bilgilerinize arz ederiz.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 12.01.2022
 • Konu : Yönetim Kurulu Görev Dağılımı
 • Şirketimizin 12.01.2022 tarih ve 1 nolu Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden;

  Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. Genel Kurulu'nun 24.12.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında bir yıl için Yönetim Kurulu'na seçilen üyeler, görev ve taksiminin aşağıdaki şekilde olmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

  Yönetim Kurulu Başkanlığı'na         : Mehmet SOYARICI

  Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine  : Tahir Gökhan YÜCE

  Yönetim Kurulu Üyeliklerine            : Mustafa BİRESSELİOĞLU (Bağımsız Üye)

                                                         : Ali Rıza HASOĞLU

                                                         : İhsan Murat ÖZVARDAR (Bağımsız Üye) 


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 12.01.2022
 • Konu : Yönetim Kurulu Komite Görev Dağılımı
 • Şirketimiz Yönetim Kurulu  12.01.2022 tarih ve 1 nolu Yönetim Kurulu Kararı gereği;

   

  Denetimden sorumlu Komite Başkanlığına Mustafa BİRESSELİOĞLU Üyeliğe İhsan Murat ÖZVARDAR'ın

  Kurumsal Yönetim Komite Başkanlığına Mustafa BİRESSELİOĞLU Üyeliğe Tahir Gökhan YÜCE ve Serdar BAŞ'ın    

  Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığına İhsan Murat ÖZVARDAR Üyeliğe Tahir Gökhan YÜCE'nin

   

  getirilmelerine üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 27.12.2021
 • Konu : Kar Payı dağıtım işlemleri
 • Şirketimiz 2020 yılı faaliyetinin zararla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususunun olağan genel kurul da ortakların bilgisine sunularak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 9.11.2021
 • Konu : Sorumluluk Beyanı
 • SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

  SERİ: II 14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE

  SORUMLULUK BEYANI

  a)  30.09.2021 dönemine ilişkin mali tablo tarafımızca incelenmiştir.

  b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,

  c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin konsolide finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını

  bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 28.10.2021
 • Konu : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Atanması
 • Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.10.2021 tarih ve 8 nolu kararı gereğince;

  Yapılan görüşmeler neticesinde;

  Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 sayılı Tebliği ‘Kurumsal Yönetim Tebliğ' ve Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 no'lu maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 18.10.2021 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına ilişkin Değerlendirme Raporu" nun görüşülmesi neticesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanları ile özgeçmişleri yer alan Mustafa BİRESSELİOĞLU ve İhsan Murat ÖZVARDAR‘ ın şirketimiz Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,   2020 yılı olağan genel kurulunda toplantısında görüşülmesine ve bağımsız yönetim kurulu adayları olarak teklif edilmelerine, karar verilmiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 28.10.2021
 • Konu : 2020 yılı Olağan Genel Kurul Kar Payı Dağıtım Tablosu
 • Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.10.2021 tarih ve 7 nolu kararı gereğince;

  Şirketimiz 2020 yılı faaliyetinin zararla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususunun olağan genel kurul da ortakların bilgisine sunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

   

  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 28.10.2021
 • Konu : Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Belirlinmesi
 • Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimiz 2021 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetim için Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunulmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 19.08.2021
 • Konu : Sorumluluk Beyanı
 • SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

   

   

    

  SERİ: II 14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE

   

   

    

  SORUMLULUK BEYANI

   

   

    

  a)  30.06.2021 dönemine ilişkin mali tablo tarafımızca incelenmiştir.

  b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,

  c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin konsolide finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını

    bilgilerinize sunar,   yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 13.08.2021
 • Konu : Geçici Vergi Beyannamesi Verilmesi
 • Ekte yer alan gelir tablosu 2021 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Mimarsinan Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 9.06.2021
 • Konu : BRMEN Sorumluluk Beyanı
 • SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

  SERİ: II 14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE

  SORUMLULUK BEYANI

  a) 31.03.2021 dönemine ilişkin mali tablo tarafımızca incelenmiştir.

  b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,

  c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin konsolide finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını 

    

  bilgilerinize sunar,  yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 19.05.2021
 • Konu : Geçici Vergi Beyannamesi Verilmesi
 • Ekte yer alan gelir tablosu 2021 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Mimarsinan Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 18.05.2021
 • Konu : Olağandışı fiyat ve Miktar Hareketleri Hk.
 • Borsa İstanbul A.Ş.'nin 18.05.2021 tarih ve BİAŞ-2-2074 "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hk." konulu yazısına istinaden;

  Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı maddesine istinaden kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığı hususunu bilgilerinize arz ederiz.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 9.04.2021
 • Konu : BRMEN TTK 376 BİLANÇO
 • Şirketimizin 09.04.2021 tarih ve 4 nolu Yönetim Kurulu Toplantısı neticesinde; 

  31 Aralık 2020 tarihli konsolide finansal tablolar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği("Tebliğ") hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") uygun olarak hazırlanmıştır. TMS; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlardan oluşmaktadır. Birlik Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") bağlı ortaklığıyla birlikte 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla konsolide finansal tablolarını 31 Mart 2021 tarihinde KAP' ta açıklamıştır.

   

   

    

  Söz konusu konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2020 tarihi itibari ile hazırlanan konsolide Finansal Durum Tablosu'nun ("TTK 376 Bilançosu") temelini oluşturmaktadır.

    

  Anonim şirket yönetim kurulunun, şirket sermayesinin kaybedilmesi veya şirketin borca batık olması hallerine ilişkin görev ve yetkileri Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesinde düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesinin 2' inci ve 3'ncü fıkraları hükümleri   ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve SPK'nın 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı  çerçevesinde; 31 Aralık 2020 tarihli finansal durum tabloları (bilanço) dikkate alınarak, şirketin borca batıklık durumunun incelenmesi için aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden ayrı bir bilançonun hazırlanmasına, çıkacak sonuçlara göre değerlendirme yapılmasına ve Yönetim Kurulumuzca konunun yapılacak 2020 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında  gündeme  alınmasına ve çıkacak sonuçlara göre kanunen alınması gereken önlemlerin alınmasının belirlenmesine ve iyileştirici önlemlerin pay sahipleri ile tam ve zamanında paylaşılmasına,

    

  İşbu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine

  toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 31.03.2021
 • Konu : Sorumluluk Beyanı
 • Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

       
   
     

  Yönetim Kurulu Karar Tarihi

       

  31/03/2021

     

  Karar Sayısı

       

  3

   

  Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

       
   

  SERMAYE PİYASISI KURULU'NUN SERİ:II 14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREGİNCE SORUMLULUK BEYANI

  a) 31.12.2020 dönemine ilişkin mali tablo tarafımızca incelenmiştir.

  b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği, 

  c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin konsolide finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını

  bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 17.02.2021
 • Konu : Geçici Vergi Beyannamesi Verilmesi
 • Ekte yer alan gelir tablosu 2020 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Mimarsinan Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 29.12.2020
 • Konu : Maddi Duran Varlık Tapu Devir İşlemleri
 • Şirketimizin 15.12.2020 tarihli yapmış olduğu Maddi Duran Varlık Satışı konulu KAP açıklamasında;

  Şirketimiz 04/06/2020  tarihli Yönetim Kurulu kararı ve 29.06.2020 tarihli olağanüstü genel kurul kararlarımızı takiben, 30.06.2020 ara dönem konsolide finansal tablolarının sınırlı bağımsız denetimi sonucunda; Şirketimiz aktifinde kayıtlı bulunan Kayseri ili Melikgazi ilçesi Demirci yazısı mahallesinde kain ve tapunun 165 pafta, 1553 ada ve 2600 parselinde kayıtlı, 69.026 m2 yüzölçümlü arsasına ilişkin değerleme raporlarının gerçeğe uygun değerlerinin arasında önemli farklar olması sebebiyle alınan uzman kuruluş görüşü çerçevesinde, değerleme raporlarındaki eksikliklerin taşınmazın değerinde önemli bir etki doğurabileceği savıyla konsolide finansal tablolara yansıtılması gereken değer düşüklüğü konusunda herhangi bir kanaate varılamadığından,  söz konusu iddia edilen eksiklikler de gözetilmek suretiyle anılan taşınmazın Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı bir diğer üçüncü bağımsız gayrimenkul değerleme kuruluşuna yaptırılan değerleme çalışması neticesinde bulunan 55.000.000 TL (KDV Hariç) değerden aşağı olmamak üzere son kez ilana çıkılarak pazarlık usulüyle 27 Kasım 2020 Cuma gününe kadar yeniden fiyat teklifi toplanması neticesinde, Yaşar Küçükçalık dışında başka hiçbir bir teklif gelmemiş olup, pay sahiplerine ayrılma hakkı tanınmak suretiyle yapılan 29.06.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da alınan satış kararı çerçevesinde söz konusu taşınmazın son değerleme raporunda bulunan değer üzerinden teklif  veren  Yaşar Küçükçalık'a 55.000.000 TL (KDV Hariç) satışına ve satış bedelinin ortağın Şirketten olan alacağından mahsup edilmek suretiyle tahsiline ve,  

  iş bu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir. 

  Bu yetkilendirme çerçevesinde satış işlemleri gerçekleştirilerek tapu devir işlemleri 29.12.2020 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.

  Saygılarımızla,


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 15.12.2020
 • Konu : Maddi Duran Varlık Satışı
 • Yönetim Kurulumuzun 14.12.2020 tarih ve 21 sayılı toplantısında;

  Şirketimiz 04/06/2020  tarihli Yönetim Kurulu kararı ve 29.06.2020 tarihli olağanüstü genel kurul kararlarımızı takiben, 30.06.2020 ara dönem konsolide finansal tablolarının sınırlı bağımsız denetimi sonucunda; Şirketimiz aktifinde kayıtlı bulunan Kayseri ili Melikgazi ilçesi Demirci yazısı mahallesinde kain ve tapunun 165 pafta, 1553 ada ve 2600 parselinde kayıtlı, 69.026 m2 yüzölçümlü arsasına ilişkin değerleme raporlarının gerçeğe uygun değerlerinin arasında önemli farklar olması sebebiyle alınan uzman kuruluş görüşü çerçevesinde, değerleme raporlarındaki eksikliklerin taşınmazın değerinde önemli bir etki doğurabileceği savıyla konsolide finansal tablolara yansıtılması gereken değer düşüklüğü konusunda herhangi bir kanaate varılamadığından,  söz konusu iddia edilen eksiklikler de gözetilmek suretiyle anılan taşınmazın Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı bir diğer üçüncü bağımsız gayrimenkul değerleme kuruluşuna yaptırılan değerleme çalışması neticesinde bulunan 55.000.000 TL (KDV Hariç) değerden aşağı olmamak üzere son kez ilana çıkılarak pazarlık usulüyle 27 Kasım 2020 Cuma gününe kadar yeniden fiyat teklifi toplanması neticesinde, Yaşar Küçükçalık dışında başka hiçbir bir teklif gelmemiş olup, pay sahiplerine ayrılma hakkı tanınmak suretiyle yapılan 29.06.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da alınan satış kararı çerçevesinde söz konusu taşınmazın son değerleme raporunda bulunan değer üzerinden teklif  veren  Yaşar Küçükçalık'a 55.000.000 TL (KDV Hariç) satışına ve satış bedelinin ortağın Şirketten olan alacağından mahsup edilmek suretiyle tahsiline ve,  

  iş bu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine

    mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir. 


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 27.11.2020
 • Konu : İhale Süreci
 • 20.11.2020 tarihli KAP'ta açıkladığımız üzere fabrika arsasının satışı ile ilgili teklif toplama sürecine başlanmıştı. Teklif toplama süreci bugün saat 16:00 itibariyle sona ermiştir. Arsa satışı için Yaşara Küçükçalık tarafından 55.000.000 TL teklif verilmiş olup bunun dışında bir teklif gelmemiştir. Yönetim Kurulu verilen teklif ile ilgili değerlendirmesini yaptıktan sonra nihai sonuçlar KAP aracılığıyla ayrıca duruyulacaktır.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 20.11.2020
 • Konu : Satış İhale Şartnamesi
 • Şirketimiz 30.06.2020 ara dönem konsolide finansal tablolarının sınırlı bağımsız denetimi sonucunda; Şirketimiz aktifinde kayıtlı bulunan Kayseri ili Melikgazi ilçesi Demirci yazısı mahallesinde kain ve tapunun 165 pafta, 1553 ada ve 2600 parselinde kayıtlı, 69.026 m2 yüzölçümlü arsasına ilişkin değerleme raporlarının gerçeğe uygun değerlerinin arasında önemli farklar olması sebebiyle alınan uzman kuruluş görüşü çerçevesinde, değerleme raporlarındaki eksikliklerin taşınmazın değerinde önemli bir etki doğurabileceği savıyla konsolide finansal tablolara yansıtılması gereken değer düşüklüğü konusunda herhangi bir kanaate varılamadığından,  söz konusu iddia edilen eksiklikler de gözetilmek suretiyle anılan taşınmazın Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı bir diğer üçüncü bağımsız gayrimenkul değerleme kuruluşuna yaptırılan değerleme çalışması neticesinde bulunan 55.000.000 TL (KDV Hariç) değerden aşağı olmamak üzere son kez ilana çıkılarak, pazarlık usulüyle 27 Kasım 2020 Cuma gününe kadar yeniden fiyat teklifi toplanmasına ve 29.06.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'umuzda söz konusu taşınmaz için verilen satış yetkisinin Yönetim Kurulumuzca ayrıca değerlendirilmesine mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 10.11.2020
 • Konu : Yönetim Kurulu Üyesi İstifası
 • Şirket Yönetim Kurulu'ndan istifasını sunan Sn. Mesut BALTA' nın istifasının kabulüne, İstifa eden üyeden boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere, Kurumsal Yönetim Komitesince önerilen Sn. İhsan Murat Özvardar' ın TTK' nun 363 üncü maddesi gereğince seçilmesi ve yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmek üzere pay sahiplerinin onayına sunulmasına, İstifa eden yönetim kurulu üyesinin görevli olduğu komite başkan/üyeliklerinin, yeni atanan üye tarafından yerine getirilmesine, İş bu karar kapsamında terkin ve tescil dahil her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine, toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.  

  Saygılarımızla,


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 12.10.2020
 • Konu : Değerleme Raporu
 • Şirketimizin 08.09.2020 tarihli Yönetim kurulu toplantısında alınan karar gereği yaptırılan değerleme raporu ekte sunulmuştur.

   


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 8.09.2020
 • Konu : Gayrimenkul Değerleme
 • Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.09.2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında;  

    

  Şirketimiz 30.06.2020 ara dönem konsolide finansal tablolarının sınırlı bağımsız denetimi sonucunda; Şirketimiz aktifinde kayıtlı bulunan Kayseri ili Melikgazi ilçesi Demirciyazısı mahallesinde kain ve tapunun 165 pafta, 1553 ada ve 2600 parselinde kayıtlı, 69.026 m2 yüzölçümlü arsasına ilişkin değerleme raporlarının gerçeğe uygun değerlerinin arasında önemli farklar olması sebebiyle alınan görüş çerçevesinde, değerleme raporlarında eksiklikler olduğu savıyla konsolide finansal tablolara yansıtılması gereken değer düşüklüğü konusunda herhangi bir kanaate varılamadığından,  söz konusu iddia edilen eksiklikler de gözetilmek suretiyle anılan taşınmazın Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı bir diğer bağımsız gayrimenkul değerleme kuruluşuna daha değerleme çalışması yaptırılmasına mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir. 


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 24.08.2020
 • Konu : 2019 Genel Kurul Tescili
 • Şirketimiz 209 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 19.08.2020 tarihinde Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiştir.

  Saygılarımızla,

   


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 24.08.2020
 • Konu : Bağımsız Denetim Kurulunun Tescil ve İlanı
 • Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimiz 2020 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetim için Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmiş ve bu hususun şirketimizin ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunularak kabul edilmiştir.

  Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü 19.08.2020 tarihi itibariyle tescil işlemleri gerçekleşmiş olup, Ticaret sicil Gazetesinde 21.08.2020 tarihinde yayınlanmıştır.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 21.08.2020
 • Konu : Olağandışı fiyat ve Miktar Hareketi Hk.
 • Borsa İstanbul A.Ş.'nin 21.08.2020 tarih ve BİAŞ-2-3490 "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hk." konulu yazısına istinaden;

  Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı maddesine istinaden kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığı hususunu bilgilerinize arz ederiz.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 17.08.2020
 • Konu : Herhangi bir otoriteyi mali tablo verilmesi
 • Ekte yer alan gelir tablosu 2020 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Mimarsinan Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 17.08.2020
 • Konu : Yönetim Kurulu Görev Dağılımı
 • Şirketimizin 17.08.2020 tarih ve 14 nolu Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden;

  Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. Genel Kurulu'nun 10.08.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında bir yıl için Yönetim Kurulu'na seçilen üyeler, görev ve taksiminin aşağıdaki şekilde olmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

   

  Yönetim Kurulu Başkanlığı'na         : Mehmet SOYARICI

  Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine  : Tahir Gökhan YÜCE

  Yönetim Kurulu Üyeliklerine            : Mustafa BİRESSELİOĞLU (Bağımsız Üye)

                                                      : Ali Rıza HASOĞLU

                                                      : Mesut BALTA (Bağımsız Üye)


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 17.08.2020
 • Konu : Yönetim Kurulu Komite Görev Dağılımı
 • Şirketimiz Yönetim Kurulu  17.08.2020 tarih ve 14 nolu Yönetim Kurulu Kararı gereği;

   

  Denetimden sorumlu Komite Başkanlığına Mustafa BİRESSELİOĞLU Üyeliğe Mesut BALTA'nın

  Kurumsal Yönetim Komite Başkanlığına Mustafa BİRESSELİOĞLU Üyeliğe Tahir Gökhan YÜCE ve Serdar BAŞ'ın    

  Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığına Mesut BALTA Üyeliğe Tahir Gökhan YÜCE'nin

   

  getirilmelerine üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 10.08.2020
 • Konu : Kar payı Dağıtım İşlemleri
 • Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

  Pay Grup Bilgileri

  Ödeme

  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)

  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)

  Stopaj Oranı(%)

  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)

  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)

  BRMEN, TRABRMEN91B4

   

  0,0000000

  0

  0

  0,0000000

  0

  Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

  Pay Grup Bilgileri

  Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)

  Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)

  BRMEN, TRABRMEN91B4

  0

  0

   

  Ek Açıklamalar

  Şirketimiz 2019 yılı faaliyetinin zararla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususunun olağan genel kurul da ortakların bilgisine sunularak oy birliği ile kabul edilmiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 9.07.2020
 • Konu : TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
 • 31.03.2020 Tarihli TTK 376. Maddesi Kapsamındaki Bilanço ve Dipnotlar ekte yer almaktadır.

  31.03.2020 Tarihli TTK 376. Madde kapsamında oluşan Şirket'in Özkaynağı, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

  SPK' nın 10 Nisan 2014 Tarih ve 11/352 sayılı ve 04 Ekim 2018 Tarih ve 49/1126 Sayılı Kararlarında belirtilen esaslar çerçevesinde ve TTK' nın 376. maddesinin 3. fıkrası gereğince hazırlanan 31 Mart 2020 tarihli finansal durum tablosundaki makul değerlere göre özkaynaklar ile aynı tarih itibarıyla SPK Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan finansal durum tablosundaki kayıtlı değerlere göre özkaynak mutabakatı aşağıdadır:

  TMS/TFRS ( SPK Mevzuatı) Çerçevesinde Hazırlanan  Finansal Durum Tablosu Özkaynak    (7.938.138) 

  Maddi Olmayan Duran Varlıkların Makul Değer Farkı (Marka) 

    36.020.673 
  TTK 376 Raporlanan Özkaynak    28.082.535 

  Sonuç olarak, Grup varlıklarının yeniden değerlenmesi sonucunda oluşan pozitif fark nedeniyle Grup'umuz sermaye ve kanuni yedek akçelerinin toplamının yarısından fazlasının karşılıksız kalma durumu olmadığı tespit edildiğinden TTK'nın 376. maddesinde öngörülen tedbirlerin almasına gerek olmadığı görülmektedir. 

  Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

               

  Saygılarımızla,


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 2.07.2020
 • Konu : Genel Kurul Tescili
 • Şirketimiz 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 01.07.2020 tarihinde Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiştir.

   

  Saygılarımızla,


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 29.06.2020
 • Konu : Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim
 • Özet Bilgi

  Önemli nitelikte işleme ilişkin genel kurul toplantı sonucu ve ayrılma hakkı kullanımına ilişkin bilgilendirme

  Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

  Hayır

  Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

  Hayır

  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

  Hayır

  Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem

  Şirketimiz mülkiyetindeki Kayseri ili Melikgazi ilçesi Demirciyazısı mahallesinde kain ve tapunun 165 pafta, 1553 ada ve 2600 parselinde kayıtlı, 69.026 m2 yüz ölçümlü Arsa'nın ilişkili tarafımız Yaşar Küçükçalık'a satışı ve satış bedelinin ortağın şirketten olan alacağından mahsubu kararı

  Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi

  29.06.2020

  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu

  Tüm bağımsız üyeler olumlu oy kullanmıştır

  Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi

  29.06.2020

  Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri

  Pay Grup Bilgileri

  Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı

  BRMEN, TRABRMEN91B4

  1,34733

   

  Para Birimi

  TRY

  Toplam Ayrılma Hakkı Kullanım Bilgileri

  Pay Grup Bilgileri

  Ayrılma Hakkına Konu Edilen Toplam Pay Tutarı (Nominal TL)

  Ödenen Toplam Bedel

  BRMEN, TRABRMEN91B4

  0

  0

   
   

  Ek Açıklamalar

  29.06.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu Toplantımıza katılarak Ayrılma Hakkını kullanmayı talep eden yatırımcımız olmamıştır.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 19.06.2020
 • Konu : Bağımsız Yönetim Kurulu Atanması
 • Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.06.2020 tarih ve 10 nolu kararı gereğince;

  Yapılan görüşmeler neticesinde;

  Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 sayılı Tebliği ‘Kurumsal Yönetim Tebliğ' ve Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 no'lu maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 15.06.2020 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına ilişkin Değerlendirme Raporu" nun görüşülmesi neticesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanları ile özgeçmişleri yer alan Mustafa BİRESSELİOĞLU ve Mesut BALTA ‘nın şirketimiz Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,  2019 yılı olağan genel kurulunda toplantısında görüşülmesine ve bağımsız yönetim kurulu adayları olarak teklif edilmelerine, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 19.06.2020
 • Konu : Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
 • Yapılan Görüşmeler Neticesinde; Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimiz 2020 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevcuat çerçevesinde denetim için ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 19.06.2020
 • Konu : 2019 yılı Olağan Genel Kurul Kar Payı Dağıtım Tablosu
 • Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.06.2020 tarih ve 9 nolu kararı gereğince;

  Şirketimiz 2019 yılı faaliyetinin zararla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususunun olağan genel kurul da ortakların bilgisine sunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 9.06.2020
 • Konu : TTK 376 Madde Açıklaması
 • Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.06.2020 tarihi 8 nolu Kararı Gereği;

  31 Mart 2020 tarihli konsolide finansal tablolar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği("Tebliğ") hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları'na ("TMS") uygun olarak hazırlanmıştır. TMS; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlardan oluşmaktadır. Birlik Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") bağlı ortaklığıyla birlikte 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla konsolide finansal tablolarını 09 Haziran 2020 tarihinde KAP'ta açıklamıştır.

  Söz konusu konsolide finansal tablolar 31 Mart 2020 tarihi itibari ile hazırlanan konsolide Finansal Durum Tablosu'nun ("TTK 376 Bilançosu") temelini oluşturmaktadır.

  Anonim şirket yönetim kurulunun, şirket sermayesinin kaybedilmesi veya şirketin borca batık olması hallerine ilişkin görev ve yetkileri Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesinde düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesinin 2'inci ve 3'ncü fıkraları hükümleri   ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve SPK'nın 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı  çerçevesinde; 31 Mart 2020 tarihli ara dönem finansal durum tabloları (bilanço) dikkate alınarak, şirketin borca batıklık durumunun incelenmesi için aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları üzerinden iki ayrı bilançonun hazırlanmasına, çıkacak sonuçlara göre değerlendirme yapılmasına ve Yönetim Kurulumuzca konunun yapılacak 2019 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında  gündeme  alınmasına ve çıkacak sonuçlara göre kanunen alınması gereken önlemlerin alınmasının belirlenmesine ve iyileştirici önlemlerin pay sahipleri ile tam ve zamanında paylaşılmasına,

  İşbu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine

  toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 4.06.2020
 • Konu : Maddi Duran Varlık Satışı
 •  Yönetim Kurulumuzun 04.06.2020 tarih ve 05  sayılı toplantısında;

  1. 13.03.2020, 27.03.2020, 10.04.2020, 30.04.2020 ve 15.05.2020 tarihli yönetim kurulu kararlarımız kapsamında; Şirketimiz mülkiyetinde bulunan Kayseri ili Melikgazi ilçesi Demirciyazısı mahallesinde kain ve tapunun 165 pafta, 1553 ada ve 2600 parselinde kayıtlı, 69.026 m2 yüz ölçümlü "Arsa"nın, SPK lisanslı Çelen Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 18.03.2020 tarih ve 2020/16 sayılı değerleme raporunda bulunan 49.450.000 TL (KDV Hariç) değerden aşağı olmamak üzere ihaleye çıkılarak pazarlık usulüyle satışı sürecinde yegane teklif veren ilişkili taraflarımızdan Yaşar KÜÇÜKÇALIK'a (KDV hariç)  49.500.000.- TL (Kırkdokuzmilyonbeşyüzbin Türk Lirası)'na satışına ve satış bedelinin Yaşar KÜÇÜKÇALIK'a olan borcumuzdan mahsup edilmesine,

  2. Söz konusu işbu karara konu taşınmaz satışı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 29'uncu maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 "Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ" hükümleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem sayılabilecek olması dolayısıyla, yapılacak 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında söz konusu taşınmaz satışı hususunun pay sahiplerinin onayına sunulmasına ve genel kurulda bu işlemlere olumsuz oy kullanan ve muhalefetini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerine, paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakları olduğu ve sürecin işleyişi konusunda pay sahiplerinin Genel Kurulda bilgilendirilmesine,

  3. Ayrılma hakkı kullanım fiyatının, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, işlemin ilk defa kamuya açıklandığı (13.03.2020) tarihinden önceki, ilgili karar Borsa İstanbul seans kapanışından sonra kamuya duyurulduğu için 13.03.2020 de dahil olmak üzere, otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan  1,34733-TL olduğuna,

  4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 Sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliğ'nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde; ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 250.000.-TL (İkiyüzellibin Türk Lirası)'nı aşması halinde genel kurul onayı alınmış olsa bile iş bu karara konu taşınmaz satış işleminden vazgeçilmesine,

  5. İş bu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine

       Mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

   

  kap.org.tr\Bildirim\849213 


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 28.05.2020
 • Konu : Herhangi bir otoriteye mali tablo verilmesi
 • Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Mimarsinan Vergi Dairesi Müdürlüğüne verilmiş olan 01.01.2020-31.03.2020 dönemine ait Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.

  Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. 


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 30.04.2020
 • Konu : Satış İhale Şartnamesi
 • Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.04.2020 tarihli yönetim kurulu kararı gereği; 

  Şirketimiz porföyünde bulunan 1553 ada, 165 pafta, 2600 paselde kayıtlı, 69.026 metrekare yüzölçümlü arsanın satışı için gerekli ihale şartnamesi ve  ihale teklif örneği ekte sunulmuştur.

  Saygılarımızla,

   


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 10.04.2020
 • Konu : Arsa Satışı Yönetim Kurulu Kararı
 • Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.04.2020 tarihli yönetim kurulu kararı gereği;

  Şirketimiz porföyünde bulunan 1553 ada, 165 pafta, 2600 paselde kayıtlı, 69.026 metrekare yüzölçümlü arsanın, satışı amacıyla, SPK lisanslı Çelen Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 18.03.2020 tarih ve 2020/16 sayılı değerleme raporunda bulunan 49.450.000 TL (KDV Hariç) değerden aşağı olmamak üzere ihaleye çıkılarak pazarlık usulüyle satışına mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.

  Saygılarımızla,

   


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 27.03.2020
 • Konu : Değerleme Raporu
 • Şirketimiz Yönetim Kurulu 13.03.2020 tarih ve 2 nolu kararı gereğince;

  Yönetim Kurulumuz toplanarak, aktifinde kayıtlı bulunan Kayseri ili Melikgazi ilçesi Demirciyazısı mahallesinde kain ve tapunun 165 pafta, 1553 ada ve 2600 parselinde kayıtlı, 69.026 m2 yüz ölçümlü arsasının satılması amacıyla Çelen Kurumsal Gaym.Değ. Danış. A.Ş. şirketine değerleme yaptırılmış olup, değerleme raporu ekte sunulmuştur.

   


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 13.05.2019
 • Konu : Ödeme Bildirimi
 • Şirketimizin 22.02.2019 tarihli KAP açıklamamızda daha önce belirtildiği üzere; Banka kredilerinin kapatılması neticesinde oluşan, Yaşar Küçükçalık'ın şirketten alacaklarına karşılık şirketimiz üzerine tescilli SOLEY markası için rehin sözleşmesi imzalanmıştı.

  13.05.2019 tarihinde tarafımıza ulaşan İstanbul 19.İcra dairesininin tebilgatına göre marka rehni sözleşmesine konu olan borçların ödenmesi, aksi takdirde rehin satışına gidileceği yönünde bir ödeme emri tarafımıza ulaşmıştır.

  Saygılarımızla,


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 10.05.2019
 • Konu : Bağımsız Denetim Kuruluşunun Tescil ve İlanı
 • Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimiz 2019 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetim için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmiş ve bu hususun şirketimizin ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunularak kabul edilmiştir.

  Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü 30.04.2019 tarihi itibariyle tescil işlemleri gerçekleşmiş olup, Ticaret sicil Gazetesinde 08.05.2019 tarihinde yayınlanmıştır.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 18.04.2019
 • Konu : Yönetim Kurulu Görev Dağılımı
 • Şirketimizin 18.04.2019 tarih ve 5 nolu Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden;

  Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. Genel Kurulu'nun 12.04.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında bir yıl için Yönetim Kurulu'na seçilen üyeler, görev ve taksiminin aşağıdaki şekilde olmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

  Yönetim Kurulu Başkanlığı'na         : Mehmet SOYARICI

  Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine  : Tahir Gökhan YÜCE

  Yönetim Kurulu Üyeliklerine            : Erdal KESRELİOĞLU (Bağımsız Üye)

                                                           : Ali Rıza HASOĞLU

                                                            : Mesut BALTA (Bağımsız Üye)


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 18.04.2019
 • Konu : Yönetim Kurulu Komite Görev Dağılımı
 • Şirketimiz Yönetim Kurulu  18.04.2019 tarih ve 5 nolu Yönetim Kurulu Kararı gereği;

  Denetimden sorumlu Komite Başkanlığına Erdal KESRELİOĞLU Üyeliğe Mesut BALTA'nın

  Kurumsal Yönetim Komite Başkanlığına Erdal KESRELİOĞLU Üyeliğe Tahir Gökhan YÜCE ve Serdar BAŞ'ın    

  Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığına Mesut BALTA Üyeliğe Tahir Gökhan YÜCE'nin

  getirilmelerine üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 26.03.2019
 • Konu : Alacağın Temliki
 • 14.02.2019 tarihinde KAP ta yayınlamış olduğumuz üzere Yapı Kredi Bankası nezdindeki krediler için banka tarafından icra takibi başlatılmış, krediler Yaşar Küçükçalık tarafından kapatılarak buradaki alacak hakkı ve kredinin teminatı olan gayrimenkul ipoteği Yaşar Küçükçalık' a temlik edilmişti.

  Söz konusu icra dosyası  ile ilgili bugün Kayseri 2 . İcra Dairesi Müdürlüğü'nden fabrika arsa ve binalarının yerinde incelenmesi ve kıymet takdiri çalışmaları kapsamında mahkeme ve bilirkişi heyetince ziyarette bulunulmuştur.

  Bilgilerinize arz ederiz.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 22.03.2019
 • Konu : İlamsız Takip Ödeme Emri
 •  

  Bugün itibariyle söz konusu alacak ile ilgili olarak İstanbul 19. İcra Dairesinden 7 gün içinde ödenmesini talep eden bir ödeme emri alınmıştır.18.03.2019 tarihinde KAP ta yayınladığımız üzere Yaşar Küçükçalık 28.549.193,82 TL alacağınının 3 gün içinde ödenmesini talep eden bir noter tebligatı aldığımızı bildirmiştik.

  Bilgilerinize sunarız.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 18.03.2019
 • Konu : Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
 • Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.03.2019 tarih ve 3 nolu kararı gereğince;

  Şirketimiz 2018 yılı faaliyetinin zararla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususunun olağan genel kurul da ortakların bilgisine sunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 18.03.2019
 • Konu : Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
 • Yapılan görüşmeler neticesinde;   Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimiz 2019 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetim için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunulmasına, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 15.03.2019
 • Konu : Ödeme Tebligatı
 • Daha önce KAP ta açıklandığı üzere şirketin Ziraat bankasında bulunan kredi borçları Yaşar Küçükçalık tarafından kapatılarak bankanın alacağı temlik edilmişti.

  Yaşar Küçükçalık tarafından temlik alınmış olan 28.549.193,82 TL  tutarlı alacağın, 3 gün içinde nakden ve defaten ödenmesini talep eden Beşiktan 28. Noterliği'nin 4324 nolu ve 12.03.2019 tarihli tebliğitı alınmıştır.

  Bilgilerinize arz ederiz.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 22.02.2019
 • Konu : Marka Rehni
 • 16.08.2018 tarihinde; Yaşar Küçükçalık'ın doğmuş ve doğacak alacaklarına karşılık şirkette tescilli markalarımız üzerine rehin verilmesine dair alınan karar KAP aracılığıyla duyurulmuştu.

  Bu karara istinaden Yaşar Küçükçalık'ın banka kreilerinin kapatılması neticisinde  oluşan, şirketten alacaklarına karşılık şirketimiz üzerine tescilli SOLEY markası için rehin sözleşmesi imzalanmıştır.

  Saygılarımızla,

  BİRLİK MENSUCAT TİC. VE SAN. İŞL. A.Ş.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 18.02.2019
 • Konu : Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
 • Ekteki tablo Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Mimarsinan Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 14.02.2019
 • Konu : Banka Kredi Borçlarının Kapatılması
 • 23.11.2018 ve 30.01.2019 tarihlerinde yapmış olduğumuz KAP duyurularımızda Yapı Kredi Bankası nezdinde bulunan kredi borçlarımızın da Yaşar Küçükçalık tarafından kapatılarak alacağın Yaşar Küçükçalık tarafından temlik alınacağı bildirilmişti.

  Bu açıklamalar doğrultusunda Yapı Kredi Bankası'na olan kredi borçları Yaşar Küçükçalık tarafından ödenmiş olup,  tüm kredi borcu ve kredinin teminatı olan ipotek Yaşar Küçükçalık'a temlik edilmiştir.

  30.01.2019 tarihinde ve bugün yapılan KAP duyurularımza istinaden Birlik Mensucat A.Ş.'nin tüm bankalara olan borçları kapatılmış olup, borçlar Yaşar Küçükçalık'a temlik edilmiştir.

   

  Saygılarımızla


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 30.01.2019
 • Konu : Kredilerin Kapatılması Hakkında
 • Şirketimizin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nezdinde bulunan kısa vadeli 10.513.834,34 TL ve 3.280.817,25 USD tutarındaki kredileri Yaşar Küçükçalık tarafından kapatılmıştır. Şirketimizin Ziraat Bankası nezdinde bir borcu kalmamış olup, Ziraat Bankası'na olan borç tutarı Yaşar Küçükçalık'a temlik edilecektir. Temlik işlemleri devam etmekte olup, işlem sonunda ayrıca temlik işlemi açıklaması yapılacaktır.

  Ayrıca 23.11.2018 tarihinde KAP 'ta yapılan duyurumuz ile Yapı Kredi Bankası nezdinde bulunan kredi borçlarımızın da Yaşar Küçükçalık tarafından kapatılarak alacağın Yaşar Küçükçalık tarafından temlik alınacağı bildirilmişti. Bu karar doğrultusunda Yapı Kredi Bankası ile görüşmeler devam etmekte olup, kredi ödemeleri ve temlik işlemleri tamamlandığında ayrıca açıklama yapılacaktır.

  Saygılarımızla

  BİRLİK MENSUCAT TİC. VE SAN.  İŞL. A.Ş.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 4.01.2019
 • Konu : Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Hakkında
 • Sermaye Piyasası Kurulu'nun  ve Borsa İstanbul A.Ş. 'nin düzenlemeleri ve kararları kapsamında  02.01.2019 tarihinden itibaren  Şirket payları (BRMEN) C grubunda yer alacaktır.

  Payların (BRMEN) sürekli müzayede işlem yöntemine tabi olmasını teminen  Piyasa Yapıcılık Sözleşmesi imzalanmış olup, Borsa İstanbul A.Ş.'ye gönderilmiştir.

  Borsa İstanbul A.Ş.'nin onayına istinaden şirket payları (BRMEN) sürekli müzayede işlem görmeye başlayacaktır.

  Saygılarımızla,


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 20.12.2018
 • Konu : Olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliği hakkında
 • Borsa İstanbul A.Ş.'nin 20.12.2018 tarih ve BİAŞ-4-10736 "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hk." konulu yazısına istinaden;

  Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı maddesine istinaden kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığı hususunu bilgilerinize arz ederiz.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 23.11.2018
 • Konu : İpotek Devri
 • 23.11.2018 Tarihli 16 nolu yönetim kurulu kararı ile;

  Şirketimizin, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ile imzalamış olduğu 15.04.2013 tarihli ve 7.000.000 USD tutarındaki Genel Kredi ve Teminat Sözleşmesi ("GKTS") kapsamındaki kredi borcunun kalan anapara tutarları aşağıda detaylandırılmış olup, tüm bu kredilerin ve bu kredilerden doğmuş ve ödenme tarihine kadar doğacak olan faiz, gecikme faizi, masraf ve komisyonlar ve sair giderlerin tamamının,  Şirketimiz ortaklarından Yaşar Küçükçalık tarafından ödenmesine ve bu suretle söz konusu kredilerin tamamen kapatılmasına; söz konusu ödeme nedeniyle Yaşar Küçükçalık'ın Türk Borçlar Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında Şirketimiz'in haklarına halef olmasına ve bu işlem neticesinde anılan GKTS tahtında kullandırılan kredilerin teminatını oluşturan ve mülkiyeti Şirketmize ait Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Demirciyazısı Mah. 1553 ada, 2600 parselde kayıtlı 22  numaralı bağımsız bölümde yer alan taşınmaz üzerinde Bankanız lehine tesis edilmiş olan ipoteğin Yaşar Küçükçalık'a devrine peşinen onay verilmesine, üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.  

  İlgili yönetim kurulu kararı ektedir.

  Saygılarımızla,

  BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SAN. İŞL. A.Ş


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 22.10.2018
 • Konu : Şube Kapanışı
 • Şirketimizin 22.10.2018 tarih ve 14 nolu Yönetim Kurulu karar gereği; 

  Şirketimizin, Bursa ili, İnegöl İlçesi, Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde Sonu PK.16400, adresinde bulunan Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi Anonim Şirketi İnegöl Bursa şubesinin, gereken  lüzum üzerine kapatılmasına, 

   Kapatılma kararının SGK,  vergi dairesi ve ilgili mercilere bildirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir. 


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 3.09.2018
 • Konu : Yönetim Kurulu Üyesi İstifası
 • Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Yaşar Küçükçalık, kişisel sebeplerle Şirketimizdeki görevinden 20 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla istifa etmiş olup, Yönetim Kurulu Başkanlığına yeni bir belirlemeye kadar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Erdal KESRELİOĞLU vekâlet edecektir.

  Saygılarımızla,


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 16.08.2018
 • Konu : İpotek Verilmesi
 • Sermaye Piyasası Kurulu'na 16.05.2017 tarihinde yapılmış olan bedelli sermaye artırımı ile ilgili halen bir cevap alınamamış olması ve sürecin akıbetinin de belirsiz olması nedeniyle; Yaşar Küçükçalık ‘tan şirketin vadesi gelen kredi borçlarını ödemek üzere alınan, 13.04.2018 tarihinde 4.000.000,00 TL ve 09.07.2018 tarihinde 2.000.000,00 TL borca karşılık şirket aktifinde bulunan fabrika arsasına alacaklı Yaşar Küçükçalık lehine 2. Dereceden 6.000.000,00 TL ipotek konulmasına karar verilmiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 14.08.2018
 • Konu : Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
 • Ekte yer alan gelir tablosu 2018 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Mimarsinan Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 30.07.2018
 • Konu : Yönetim Kurulu Üye İstifası
 • Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Feramin ÇELİKTAŞ, Küçükçalık Grubundaki diğer görevlerinden ayrılmış  olması nedeniyle, 30.07.2018 tarihi itibariyle Birlik Mensucat San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir.

  Saygılarımızla,


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 27.07.2018
 • Konu : Değerleme Raporu
 • Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş.'nin aktifinde yer alan, Osman Kavuncu Mah. Mensucat Cad. No.22 Melikgazi Kayseri adresindeki gayrimenkullerin piyasa değerlerinin tespitine yönelik olarak SPK listesinde yer alan LAL Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.'ye değerleme yaptırılmıştır.

  İlgili değerleme raporu ekte tarafınıza sunulmuştur.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 23.07.2018
 • Konu : Değerleme Raporu
 • Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş.'nin aktifinde yer alan, Osman Kavuncu Mah. Mensucat Cad. No.22 Melikgazi Kayseri adresindeki gayrimenkullerin piyasa değerlerinin tespitine yönelik olarak SPK listesinde yer alan LAL Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.'ye değerleme yaptırılmıştır.

  İlgili değerleme raporu ekte tarafınıza sunulmuştur.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 21.06.2018
 • Konu : Sermaye Artırımında Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri
 • Şirketimizin 19.06.2018 tarih ve 11 nolu Yönetim kurulu kararı neticesinde;

      Yapılan görüşmeler neticesinde;

  1-    17.05.2018 tarihli ve 10 sayılı yönetim kurulu kararımızın iptaline,

  2-    Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulan izahnamemizde de belirtildiği üzere; Sermaye Artırımı Gerekçesi ve Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri Hakkında açıklamamızın ekte sunulduğu şekilde güncel kur ve rakamlara göre revize edilmesine,

  oybirliğiyle karar verilmiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 10.04.2018
 • Konu : Yönetim Kurulu Görev Dağılımı
 • Şirketimizin 09.04.2018 tarih ve 6 nolu Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden;

  Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. Genel Kurulu'nun 06.04.2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında bir yıl için Yönetim Kurulu'na seçilen üyeler, görev ve taksiminin aşağıdaki şekilde olmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

  Yönetim Kurulu Başkanlığı'na         : Yaşar KÜÇÜKÇALIK

  Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine  : Erdal KESRELİOĞLU (Bağımsız Üye)

  Yönetim Kurulu Üyeliklerine            : Tahir Gökhan YÜCE

                                                          : Feramin ÇELİKTAŞ

                                                          : Mesut BALTA (Bağımsız Üye)


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 10.04.2018
 • Konu : Yönetim Kurulu Komite Görev Dağılımı
 • Şirketimiz Yönetim Kurulu  09.04.2018 tarih ve 7 nolu Yönetim Kurulu Kararı gereği;

  Denetimden sorumlu Komite Başkanlığına Erdal KESRELİOĞLU Üyeliğe Mesut BALTA ' ın

  Kurumsal Yönetim Komite Başkanlığına Erdal KESRELİOĞLU Üyeliğe Tahir Gökhan YÜCE ve Serdar BAŞ ' ın

  Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığına Mesut BALTA Üyeliğe Tahir Gökhan YÜCE ‘ nin

  getirilmelerine üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 14.03.2018
 • Konu : Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
 • Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

  Pay Grup Bilgileri

  Ödeme

  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)

  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)

  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)

  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)

  BRMEN, TRABRMEN91B4

   

  0

  0

  0

  0

  Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

  Pay Grup Bilgileri

  Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)

  Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)

  BRMEN, TRABRMEN91B4

  0

  0

   

  Ek Açıklamalar

  Şirketimiz Yönetim Kurulunun 14.03.2017 tarih ve 4 nolu kararı gereğince; 
  Şirketimiz 2017 yılı faaliyetinin zararla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususunun olağan genel kurul da ortakların bilgisine sunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 14.03.2018
 • Konu : Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
 • Bildirim İçeriği

       
   
     

  Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı

       

  Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

     

  Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği

       

  01.01.2018 - 31.12.2018

     

  Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi

       

  ---

     

  Tescil Tarihi

       

  ---

     

  Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su

       

  ---

   

  Açıklamalar

       
   

  Yapılan görüşmeler neticesinde;

  Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimiz 2018 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetim için Güney Bağımsız Denetim ve  SMMM A.Ş. 'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunulmasına,

  toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 19.02.2018
 • Konu : Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
 • Özet Bilgi

  2017 4.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ VERİLMESİ


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 5.02.2018
 • Konu : SPK Onayı
 • Özet Bilgi

  SPK Onayı

  Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

  Evet

  Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

  Hayır

  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

  Hayır

  Yönetim Kurulu Karar Tarihi

  19.01.2018

  İlgili İşlem

  KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi

  Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)

  50.000.000

  Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)

  50.000.000

  Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)

  31.12.2022

  Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No

  6

  SPK Başvuru Tarihi

  24.01.2018

  SPK Başvuru Sonucu

  ONAY

  SPK Onay Tarihi

  31.01.2018

  Ek Açıklamalar

  SPK tarafından sözleşme Tadil Tasarısına onay verilmiştir.

  Bilgilerinize sunarız.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 24.01.2018
 • Konu : Ana sözleşme tadili için SPK başvurusu yapılması
 • Özet Bilgi

  Ana sözleşme tadili için SPK başvurusu yapılması

  Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

  Evet

  Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

  Hayır

  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

  Hayır

  Yönetim Kurulu Karar Tarihi

  19.01.2018

  İlgili İşlem

  KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi

  Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)

  50.000.000

  Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)

  50.000.000

  Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)

  31.12.2022

  Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No

  6

  SPK Başvuru Tarihi

  24.01.2018

  Ek Açıklamalar

  24.01.2018 Tarihinde Ana Sözleşme Tadil Tasarısı onayı için SPK başvurusu yapılmıştır.

  Bilgilerinize sunarız.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 19.01.2018
 • Konu : Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
 • Özet Bilgi

  Kayıtlı Sermaye TavanıSistemi Geçerlilik Tarihi Güncellenmesi

  Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

  Hayır

  Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

  Hayır

  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

  Hayır

  Yönetim Kurulu Karar Tarihi

  19.01.2018

  İlgili İşlem

  KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi

  Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)

  50.000.000

  Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)

  50.000.000

  Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)

  31.12.2022

  Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No

  6

  Ek Açıklamalar

  Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca;

  Kayıtlı Sermaye Tavanına dair alınan yetki süresinin 2017 sonu itibariyle dolması nedeniyle şirket ana sözleşmesinin 6.cı maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesi için gerekli yasal işlemlerin yapılması amacıyla Yönetime yetki verilmesine toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 15.01.2018
 • Konu : Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
 • 25.10.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararımız doğrultusunda Tahsisli Sermaye Artışı için 16.11.2017 tarihli dilekçemizle SPK başvurusu yapılmıştı. SPK tarafından yapılan ilk incelemede 25.10.2017 tarihinde alınan yönetim kurulu kararında yenileme gerektiği belirtilmiştir. Fakat yönetim kuruluna sermaye artırımı yetkisi veren Kayıtlı Sermaye Tavanı süremiz 2017 yılı itibariyle sona ermiştir. Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin uzatılması gerektiğinden başvurumuzu geri çekme zorunluluğu doğmuştur. Bilgilerinize sunarız.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 30.11.2017
 • Konu : Fabrika Satış Mağazası Kapanışı
 • Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.11.2017 tarih ve 17 nolu karar gereğince;

   

  Kayseri ili, Osman Kavuncu Mah. Mensucat Cad. N22/A adresinde bulunan Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi Anonim Şirketi Kayseri Satış Mağazası şubesinin, gereken  lüzum üzerine kapatılmasına, kapatılma kararının SGK,  vergi dairesi ve ilgili mercilere bildirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir. 


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 17.11.2017
 • Konu : Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
 • Özet Bilgi

  Kayıtlı Sermaye Tavanı İçerisinde Tahsisli Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Başvuru

  Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

  Evet

  Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

  Hayır

  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

  Hayır

  Yönetim Kurulu Karar Tarihi

  25.10.2017

  Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)

  50.000.000

  Mevcut Sermaye (TL)

  16.437.222

  Ulaşılacak Sermaye (TL)

  46.037.222

  Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)

  Pay Grup Bilgileri

  Mevcut Sermaye (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)

  Verilecek Menkul Kıymet

  Nevi

  İptal Edilen Pay Tutarı (TL)

  BRMEN, TRABRMEN91B4

  16.437.222

  29.600.000

  180,07909

  BRMEN, TRABRMEN91B4

  Hamiline

   
   

  Mevcut Sermaye (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)

  Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)

  İptal Edilen Pay Tutarı (TL)

  TOPLAM

  16.437.222

  29.600.000,000

  180,07909

   

  Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi

  YAŞAR KÜÇÜKÇALIK

  Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

  SPK Başvuru Tarihi

  17.11.2017

  Ek Açıklamalar

  25 Ekim 2017 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak, tahsisli sermaye artırımı amacıyla ihraç belgesinin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 17 Kasım 2017 (bugün) itibariyle Şirketimiz tarafından başvuruda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 26.10.2017
 • Konu : OLAĞANDIŞI FİYAT VE MİKTAR HAREKETLERİ HAKKINDA
 • Borsa İstanbul A.Ş.'nin 26.10.2017 tarih ve BİAŞ-4-9736 "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hk." konulu yazısına istinaden;

  Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı maddesine istinaden kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığı hususunu bilgilerinize arz ederiz.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 18.08.2017
 • Konu : Personel işten çıkış
 • Şirketimizin 14.08.2017 itibariyle İlk Adım Grup ile yapılan anlaşma çerçevesinde; Şirketimiz pazarlama satış organizasyonunda çalışan 21  personelimizin iş akdine son verilecektir. Konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumuna gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Bugün itibariyle personel sayımız 40 kişi olup çıkışlar sonrası 19 kişiye düşecektir. 


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 14.08.2017
 • Konu : Distribütörlük verilmesi
 • 09.08.2017 tarihinde; Şirketimizin sahip olduğu SOLEY Markası altında ticareti yapılan ev tekstili ve havlu grubu ürünlerin, satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek üzere Türkiye genelinde faaliyet gösteren bir şirket ile görüşmelere başlandığı KAP aracılığıyla duyurulmuştu.

  Bugün itibariyle görüşmeler tamamlanmış ve anlaşmaya varılmıştır. Buna göre;

  İlk Adım Dayanıklı Tüketim Malları Elk. Tek. İnş. San. Tic. Ltd. Şti ile 5+5 yıllık bir sözleşme imzalanmıştır.  5 yıllık süre sonunda tarafların mutabık kalması halinde sözleşme  5 yıl süre süre ile uzayacaktır. Hali hazırda ticareti yapılmakta olan, SOLEY markalı Ev Tekstili ve Havlu grubu ürünlerinin satış, pazarlama ve dağıtımı 01 Eylül 2017 tarihinden itibaren İlk Adım Grup tarafından yapılmaya başlanacaktır.

  Birlik Mensucat Soley markalı yatak, baza ve başlık ürünlerinin satış pazarlama ve dağıtım faaliyetlerini, kendi kanalları üzerinden yapmaya devam edecektir.  Sözleşme sadece pazarlama satış faaliyetleri ile ilgili olup hiçbir şekilde SOLEY markasının satışı yada devri söz konusu değildir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 14.08.2017
 • Konu : Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
 • 01.01.2017 - 30.06.2017  hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablomuz ekli PDF dosyasında sunulmaktadır.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 9.08.2017
 • Konu : Distribütörlük verilmesi
 • Şirketimizin sahip olduğu SOLEY Markası altında ticareti yapılan ev tekstili ve havlu grubu ürünlerin, satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek üzere Türkiye genelinde faaliyet gösteren bir şirket ile görüşmelere başlanmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler ayrıca pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır. 

  Saygılarımızla,


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 19.07.2017
 • Konu : Gayrimenkul Satış İhalesi Sonucu
 • Şirketimizin 07.07.2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'unda alınan karar gereği Osman Kavuncu Mah. Mensucat Cad. N22 Melikgazi KAYSERİ adresinde bulunan gayrimenkul satışı ihalesi 19.07.2017 tarihinde yapılmış olup, ihale sonucu aşağıdaki gibidir;

  19.07.2017 tarih ve saat 14;00'te yapılan ilk ihaleye teminat yatırarak katılım hakkı kazanan tek istekli Isısan Sanayi ve Ticaret A.Ş olmuştur. İhaleye katılmak üzere teminat yatıran başka istekli olmamıştır. Isısan Sanayi Ticaret A.Ş, 19.07.2017 tarihinde yapılan ilk ihalede teklifte bulunmamıştır. İhale Kayseri 1. Noteri huzurunda yapılmıştır.

  İhalede tek istekli olması, açık arttırma imkanı olmaması ve gayrimenkülün değerinde satılmasını sağlayacak  bir teklif çıkma olasılığın kalmaması nedeniyle ihale şartnamesinde ihale Komisyon Başkanlığı'na verilen yetkiye dayanarak gayrimenkülün satıştan çekilmesine karar verilmiştir.

  Saygılarımızla,


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 12.07.2017
 • Konu : İhale Komisyonunun Kurulması
 • Şirketimizin 12.07.2017 tarihinde almış olduğu Yönetim Kurulu Kararı gereği;

  07.07.2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda görüşülüp kabul edilen gayrimenkul satışı ile ilgili yapılacak ihale için bir ihale komisyonu kurulmasına,

  İhale komisyonu başkanlığına; Serdar Baş'ın

  İhale komisyonu üyeliğine; Kazım Tural'ın

  getirilmelerine oy birliğiyle karar verilmiştir.

   

  Saygılarımızla,


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 12.07.2017
 • Konu : Önemli Nitelikteki İşlemler Kapsamında Ayrılma Hakkı Kullanımı
 • Şirketimizin 07.07.2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'umuzda önemli nitelikteki işlemlere ilişkin olarak

  olumsuz oy kulanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri için Ayrılma Hakkı Kullanımı tarihleri

  tablodaki gibi belirlenmiştir.

  Ayrılma Hakkı kullanacak pay sahiplerinin ekte bulunan Ayrılma Hakkı Kullanım Talep Formunu doldurarak Oyak

  Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ulaştırması gerekmektedir.

   

  Saygılarımızla,


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 7.06.2017
 • Konu : Satışa Çıkarılacak Gayrimenkul Hakkında İlave Bilgiler
 • 02.06.2017 tarihli yönetim kurulu kararımızla satışa çıkarılmasına karar verilen Osman Kavuncu Mah. Mensucat Cad. N22 Melikgazi Kayseri adresinde bulunan arsa ve binaların tamamının kayıtlı defter değeri son açıklanan 31.03.2017 dönemi mali tablolarına göre 64.131.059 TL olarak gözükmektedir. Yapılacak satış işlemi ile yukarıda defter değeri belirtilen bina ve arsaların tamamı satışa çıkarılacaktır.

  Lal Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 06.06.2017 tarihli ekspertiz raporuna göre yukarıda bahsedilen arsa ve binaların değeri 70.657.000 TL olarak belirlenmiştir.

  Sermaye Piyasası Kurulunu ‘ Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) , "Önemlilik kriteri" başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında, önemlilik kriteri; İşleme konu mal varlığının kamuya açıklanan son finansal tablodaki kayıtlı değerinin kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranı %50 den fazla olması durumu olarak belirlenmiştir. Bu ilke kapsamında 64.131.059 TL kayıtlı defter değeri olan gayrimenkul 31.03.2017 dönemi mali tablolarına göre 75.843.240 TL olan aktif toplamı içinde % 85 paya sahip olduğu için; yapılacak işlem önemli nitelikte işlem sınıfına girmektedir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 6.06.2017
 • Konu : Ayrılma Hakkı Fiyatının Belirlenmesi
 • Şirketimizin 06.06.2017 tarih ve 10 nolu Yönetim Kurulu Kararı; Yapılan görüşmeler sonunda;

  a)    02.06.2017 itibariyle KAP' ta duyurulan Arsa Satış İşlemi; Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'nci maddesi ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı  Tebliği(II-23.1) 'nin 5. maddesinin 1. Fıkrasının (e) bendi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ'i ((II-23.1) uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı olduğunun yatırımcılarımızın bilgisine sunulmasına,  

  b) Önemli nitelikteki işlem için yapılacak olağan üstü Genel Kurul Toplantısında ilgili gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek  pay sahiplerimize ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, 1,00 TL nominal değerli beher pay için 1,56 TL bedelden paylarını Şirketimize satma ve ayrılma hakkı verilmesine;  

  c) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 9'uncu maddesinin  5'inci fıkrası hükümleri dâhilinde ayrılma hakkı kullanımları sonucunda  ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin     250.000 Türk Lirası'nı aşması halinde, genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile satış işleminden vazgeçilmesine,  

  toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 6.06.2017
 • Konu : Değerleme Raporu
 • Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş.'nin aktifinde yer alan, Osman Kavuncu Mah. Mensucat Cad. No.22 Melikgazi Kayseri adresindeki gayrimenkullerin piyasa değerlerinin tespitine yönelik olarak SPK listesinde yer alan LAL Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.'ye değerleme yaptırılmıştır.

  İlgili değerleme raporu ekte yer almaktadır. 


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 2.06.2017
 • Konu : Arsa Satışı için alınan Yönetim Kurulu Kararı
 • Şirketimizin 02.06.2017 tarih ve 9 nolu Yönetim Kurulu Kararı; 

  Yapılan görüşmeler sonunda ;

  a)    Osman Kavuncu Mah. Mensucat Sok. N22 Melikgazi Kayseri adresinde bulunan arsamızın yetkili bir değerleme şirketi aracılığıyla ekspertizinin yapılarak güncel değerinin belirlenmesine,

  b)    Arsanın ihale ile satışı için gerekli hazırlıklara başlanmasına, bunun için genel kurulun onayına sunulmak üzere bir ihale şartnamesi  hazırlanmasına,

  c)     Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'nci maddesi ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği(II-23.1)'nin 5. maddesinin 1. Fıkrasının (e) bendi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, konunun görüşülmesi için olağanüstü genel kurul hazırlıklarına başlanmasına,

  d)    Arsanın satışı ve satıştan elde edilecek gelirin kullanılacağı yerlere dair raporun yatırımcılarımızın bilgisine sunulmasına,

          toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

    

  Ekler

  Satışın Gerekçesi ve Satış Gelirinin Kullanılacağı Yerlere Dair Rapor       


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 20.04.2017
 • Konu : Yönetim Kurulu Görev Dağılımı
 • Şirketimizin 20.04.2017 tarih ve 7 nolu Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden;

  Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. Genel Kurulu'nun 07.04.2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında bir yıl için Yönetim Kurulu'na seçilen üyeler, görev ve taksiminin aşağıdaki şekilde olmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

  Yönetim Kurulu Başkanlığı'na         : Yaşar KÜÇÜKÇALIK

  Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine  : Erdal KESRELİOĞLU (Bağımsız Üye)

  Yönetim Kurulu Üyeliklerine            : Tahir Gökhan YÜCE

                                                      : Feramin ÇELİKTAŞ

                                                      : Mesut BALTA (Bağımsız Üye)

   


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 20.04.2017
 • Konu : Yönetim Kurulu Komite Görev Dağılımı
 • Şirketimiz Yönetim Kurulu  20.04.2017 tarih ve 7 nolu Yönetim Kurulu Kararı gereği;

  Denetimden sorumlu Komite Başkanlığına Erdal KESRELİOĞLU Üyeliğe Mesut BALTA ' ın

  Kurumsal Yönetim Komite Başkanlığına Erdal KESRELİOĞLU Üyeliğe Tahir Gökhan YÜCE ve Serdar BAŞ ' ın

  Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığına Mesut BALTA Üyeliğe Tahir Gökhan YÜCE ‘ nin

  getirilmelerine üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

   

   

   


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 18.04.2017
 • Konu : 18.04.2017 Olağandışı fiyat ve mitar hareketliliği
 • Borsa İstanbul A.Ş.'nin 18.04.2017 tarih ve BİAŞ-4-4037 "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hk." konulu yazısına istinaden;

  Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı maddesine istinaden kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığı hususunu bilgilerinize arz ederiz.


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 13.03.2017
 • Konu : 2017 Yılı Bağımsız Denetim Şirketi
 • Şirket Yönetim Kurulumuzun 13.03.2017 tarihli toplantısında;

  Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimiz  2017 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetim için Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun şirketimizin ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunulmasına, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.  


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 13.03.2017
 • Konu : 2016 Yılı Olağan Genel Kuruluna Sunulacak Kar Payı Dağıtım Tablosu
 • Şirketimiz Yönetim Kurulunun 13.03.2017 tarih ve 4 nolu kararı gereğince; 
  Şirketimiz 2016 yılı faaliyetinin zararla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususunun olağan genel kurul da ortakların bilgisine sunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 


  Ek İçin Tıklayınız
 • Tarih : 27.01.2017
 • Konu : OLAĞANDIŞI FİYAT VE MİKTAR HAREKETLERİ HAKKINDA
 • Borsa İstanbul A.Ş.'nin 27.01.2017 tarih ve BİAŞ-4-1494 "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hk." konulu yazısına istinaden;

  Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı maddesine istinaden kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığı hususunu bilgilerinize arz ederiz.


  Ek İçin Tıklayınız